Earn on the stock exchange crypto currency!


DB's FREEBIE$ Sports Betting Podcast av Dwayne Bryant på Apple Podcasts - Prop betting results

Craps is a dice game, in which players have to guess the results of one or a series of. Prop Bets: Craps offers special bets such as Ace Deuce, Eleven, Aces,.
You need a password to see this survey's results.... {13}Proposition betting{/13}: Also known as prop betting, it is a phenomenon that began in NFL but soon. Click to Play!

oneXtwo - betting live horse racing - Info and results

ATG har ensamrätt för vadhållning på hästar. Click to Play! All a USA football bettor has to do is type in bet on the Superbowl on Google and they will get a plethora of results. Every1bets.com reviews USA Online.
NFL Week 7 Betting Results #NFL #football. Spara Läs mer på.. NFL Prop Betting Part 3: Super Bowl Futures http://calvinayre.com. Spara Läs mer på. Click to Play! Matchfixning, det vill säga manipulation av matchresultat eller... omfattar sedan 2012 även mutor i idrottsliga sammanhang (prop. 2011/12:79):. Den som är.... upplägget på plan kunnat se annorlunda ut än vid pre-match betting, och det är.
results of this study show that the securitization of migration policy has taken place and its.. åtgärder som har vidtagits med stöd av lagen följs (prop.... words, something is done (like betting, giving a promise, naming a ship)” (Buzan m.fl. Click to Play! Many translated example sentences containing "pit prop" – Swedish-English dictionary. betting on and watching fights between dogs or other animals, while seeking to. A useful overlap of roles thus results, with a very positive impact on.
Många översatta exempelmeningar innehåller "pit prop" – Svensk-engelsk ordbok. betting on and watching fights between dogs or other animals, while seeking to avoid. A useful overlap of roles thus results, with a very positive impact on. Click to Play!

404 Not Found


We will give the team the resources they need and a platform from which they can deliver great results. Keep cheering us on as we challenge.
Förarbetena till kasinolagen är prop. 1998/99:80 Kasinospel i.... Gambling Behaviour in Britain: Results from the British Gambling Prevalence Survey. London:.
Huvudresultat från Swelogs befolkningsstudie swelogs, swedish. tillsammans med alkohol, narkotika, dopning och tobak (prop 2002/03:35).. åriga befolkningsstudien Swedish longitudinal gambling study (Swelogs), för att få aktuell.

Super Bowl 51 betting results: New England Patriots beat Atlanta Falcons 34-28 in OT


oneXtwo - betting live horse racing - Info and results


The Info and results service is now online and includes the most complete form guide. HALMSTAD KOMMUN LOPPET Prop 2 - 5 StoSprintern - uttagningslopp
in betting on the outcome of fixed matches..... bestämmelse anfördes i förarbetena (prop..... tävlingens resultat, t.ex. läkare eller publik.
be investigated, where certain areas of gaming such as betting could be opened for competition. For these... Totala insatser, spelöverskott och fördelning av resultat. År 2006... kring 28 miljoner kronor (Prop. 2007/08:110).

404 Not Foundtrend inom dataspel är så kallade ”skinbets” där spelarna satsar virtuella föremål. (”skins”) i... Prop. 1993/94:182 Ny Lotterilag, s. 52–53. 16. SOU 2000:50, s. 96. 17. och ska till övervägande del bero på idrottsutövares statistiska resultat i.
comment3 , blackjack progressive betting , bet pain olympics , super paper. games , prop bets for superbowl , online football gambling , todays best bets. nhl betting results , winning a bet , betting line on ncaa , free horse.

SOU och Ds kan köpas från Fritzes kundtjänst.
För remissutsändningar av SOU och Ds svarar Fritzes Offentliga Publikationer på uppdrag av Regeringskansliets förvaltningsavdelning.
Beställningsadress: Fritzes kundtjänst 106 47 Stockholm Orderfax: 08-690 91 91 Ordertel: 08-690 91 90 E-post: order.
Regeringen beslutade den 22 maj 2008 om tilläggs- direktiv för utredningen dir.
Den 20 juni 2007 förordnades chefsjuristen Jan Nyrén att vara särskild utredare.
Att som experter biträda utredningen förordnades den 3 sep- tember 2007 fil.
Per Binde, ämnesrådet Monica Falck, juristen Cecilia Hurtig entledigad fr.
Pettersson, kanslirådet Maria Ramstedt, kanslirådet Olof Simonsson, med.
Den 3 september 2007 förordnades som sakkunniga i utredningen chefsjuristen Håkan Hallstedt entledigad fr.
Som sekreterare i utredningen förordnades juristen Peter Alling fr.
Utredningen har antagit namnet Spelutredningen Fi 2007:07.
Från Finansdepartementet har följande ärenden överlämnats till utredningen för fortsatt behandling.
Härmed överlämnas betänkandet En framtida spelreglering SOU 2008:124.
Till betänkandet bifogas särskilt yttrande.
Utredningens uppdrag är härmed avslutat.
Internationell utblick 485 15.
EG - rättslig bedömning 488 15.
Nuvarande ordning 493 15.
Överväganden 495 15 Innehåll SOU 2008:124 16 Skatt.
Uppdraget har också omfattat frågor om vård och behandling samt forskning om spelberoende.
Inledning Vilka frågor och problem står den nuvarande regleringen inför?
Sverige har en reglerad marknad för lotterier och marknaden är förbehållen staten, hästsporten och folkrörelserna.
Näringslivet är i princip utestängt från lotteriverksamheten och överskottet av lotterier är förbehållet allmänna och allmännyttiga ändamål.
De förändringar som skett i Sverige och omvärlden sedan 1990- talet och som kommit att påverka den svenska lotteriregleringen är främst Sveriges EU-inträde år 1995 och Internets genombrott.
Utvecklingen har medfört att spel sker från Sverige på ut- ländska webbsidor med följd att lotteriregleringens skyddssyften inte kan upprätthållas.
EU-inträdet medförde att EG-rätten blev gällande rätt i Sverige.
Lotterier är inte harmoniserade inom EG-rätten, utan är i stället före- mål för nationella regleringar i samtliga 27 EU-stater.
EG-domstolen har i ett antal mål prövat frågan om nationella regleringars överens- stämmelse med EG-rätten.
Frågan om den svenska lotterilagens 1994:1000 överensstämmelse med EG-rätten har bl.
Mot bakgrund av den svenska spelregleringens nuvarande upp- byggnad och förutsättningarna som getts i direktiven för en fram- tida spelreglering, finns i direktiven ett antal principiella frågor som Spelutredningen har haft att beakta vid framtagandet av sina förslag.
Principiella frågor För det första ska utredningen föreslå ett delvis nytt system för lotterier i vilket nya aktörer ska kunna få tillstånd.
Svensk spel- politik har historiskt byggt på att staten varit mycket aktiv inom området som lagstiftare, spelreglerare och ägare av spelbolag.
Vidare har allt överskott från spel varit förbehållet allmänna och allmännyttiga ändamål.
Enligt direktiven har utredningen haft att föreslå vilka spelformer som skulle kunna öppnas för nya aktörer.
För att bestämma vilka spelformer som skulle kunna bli föremål för en sådan öppning har direktiven till Spelutredningen angett dels att utredningen ska kartlägga de mest problematiska spelen ur spel- beroendesynpunkt i syfte att dessa spelformer ska vara föremål för statligt spelmonopol, dels beakta den tekniska utvecklingen och den internationella konkurrensen som föreligger inom Internetspel och dels beakta EG-rättens krav.
Varje delfråga som nu nämnts har varit beroende av bedömningar från utredningen.
För det andra ska förslagen vara väl i överensstämmelse med EG-rätten.
Lotterier är inte harmoniserade inom EG-rätten och samtliga EU:s medlemsstater har nationella regleringar av spel.
Frågan om EG-rättens krav på nationella regleringar har prövats av EG-domstolen i flera avgöranden.
Frågan är inte vidare behandlad i direktiven.
Spel- utredningen har bedömt frågan enligt följande.
Ett av syftena med ett delvis nytt system för tillstånd med nya aktörer är att de spel som i dag sker på utländska webbsidor bör kanaliseras till de aktö- rer som har svenskt tillstånd att anordna spel i Sverige.
Enligt Spel- utredningen är en grundförutsättning för att kunna föreslå ett del- vis nytt system på nationell basis att de nya aktörerna är skyddade från konkurrens från de aktörer som inte är underkastade samma krav.
Detta torde kräva att det främjandeförbud som finns i nu gällande lotterilag måste skärpas.
Detta kan leda till att omsätt- ningen på den svenska reglerade spelmarknaden kommer att öka.
Att en sådan ökning kan ske anser utredningen inte strider mot direktivens krav att spelet inte får expandera.
För det fjärde ska, enligt direktiven, grunderna i dagens spel- reglering tjäna som förebild vid framtagandet av en ny reglering.
Grunderna i nuvarande reglering är att lotterilagen är en förbuds- lagstiftning, att lagen bygger på principen om att alla lotterier i Sverige kräver tillstånd och att alla tillstånd står under offentlig kontroll.
I grunderna för lagen ingår också dess syften som är att motverka brott, att motverka sociala och ekonomiska skadeverk- ningar, att tillvarata konsumentskyddsintressen och att styra över- skottet från spel till allmänna och allmännyttiga ändamål.
Vidare gäller att tillstånd att anordna lotterier endast kan ges till statliga och statskontrollerade bolag samt ideella organisationer med all- männyttiga ändamål.
I grunderna ingår således att lotterilagen bygger på ensamrätter.
Slutligen gäller att lotterilagen är nationellt begränsad och innehåller ett förbud mot främjande av bl.
För det femte ska utredningen föreslå en ramlag för lotterier.
Historisk har den svenska spelregleringen reglerats i lag.
En ramlag förutsätter att frågor i stor uträckning delegeras från riksdagen till regeringen och myndigheter.
En ramlagstiftning för lotterier som ska fylla ett krav på effektiv kontroll förutsätter att delegation i stor utsträckning görs till tillsynsmyndigheten.
För det sjätte framgår av direktiven att en effektiv tillsyn är av stor betydelse för en framtida reglering.
Historiskt har regeringen varit tillståndsmyndighet för de statliga och statskontrollerade spelbolagen Svenska Spel och ATG.
Tillsynen över bolagen ut- övas av Lotteriinspektionen.
En effektiv tillsyn ställer bl.
För att åstad- 21 Sammanfattning SOU 2008:124 komma en effektiv tillsyn blir därför frågan om en ny tillstånds- och tillsynsmodell för lotterier aktuell.
Dessa sex särskilda omständigheter som utredningen har haft att ta hänsyn till visar på komplexiteten i utredningsuppdraget.
Hur gick Spelutredningen till väga?
För att kunna ta ställning till direktivens förutsättningar för en framtida spelreglering har Spelutredningen funnit att samtliga förut- sättningar som direktiven anger kan sammanfattas i följande fyra frågor.
Vilka grunder bygger den svenska regleringen på som alltjämt bör tjäna som förebild?
Vilka krav ställer EG-rätten på en nationell reglering?
Vilka spel är de mest bekymmersamma ur spelberoendessynpunkt och därför bör förbehållas monopolformen?
Vad innebär den tekniska utvecklingen och föranleder den eller andra skäl att en ny licensmodell behöver föreslås?
Genom att besvara de fyra frågorna kommer samtliga förutsättningar som anges i direktiven upp till bedömning.
Svaren på frågorna kom- mer därmed att kunna utgöra grunden för ställningstagandena till en framtida reglering.
Som framgår av frågorna är svaren beroende av varandra.
Svaren på fråga 1 och 2 kan dels vara att grunderna i regleringen kan vara i överensstämmelse med EG-rätten, dels att de inte är det.
Svaren på fråga 3 och 4 kan vara att flera spelformer ska läggas i monopolet eller att endast vissa ska läggas där, vilket får betydelse för vad som kan bli föremål för licens.
Ställningstaganden som Spelutredningen har att göra kommer att vara beroende av framtida politiska ställ- ningstaganden.
Efter utredning och bedömning av samtliga förutsättningar i direkti- ven har Spelutredningen gjort följande ställningstaganden med anled- ning av de fyra frågorna.
Fråga 1 och 2: Spelutredningen gör bedömningen att grunderna i den nuvarande spelregleringen kan anses vara i överensstämmelse med EG-rätten och att den därför alltjämt kan tjäna som förebild för en framtida spelreglering.
Av detta följer att en svensk reglering byggd på ensamrätter alltjämt kan anses förenlig med EG-rätten.
Fråga 3: Spelutredningen gör bedömningen att de mest proble- matiska spelen i nuvarande lotterireglering är spel på värdeauto- mater, kasinospel och interaktiva Internetspel Internet-poker, Internet-bingo och skraplotter på Internet.
Fråga 4: Spelutredningen konstaterar att ny teknik medför att det föreligger internationell konkurrens på spel över Internet och att det finns cirka 2 000 utländska webbsidor tillgängliga för spel om pengar.
Den tekniska utvecklingen har medfört ett kontroll- problem för den svenska spelregleringen med spel på utländska webbsidor utan offentlig kontroll.
Detta får till följd att den svenska spelregleringens skyddssyften inte kan upprätthållas.
Med de ovan gjorda bedömningarna om grunderna i nuvarande spelreglering och EG-rättens krav på en nationell reglering har Spelutredningen funnit att den svenska spelregleringen kan anses vara i överensstämmelse med EG-rättens krav.
Spelutredning har även haft att beakta hur en framtida reglering bör möta det kontrollproblem som gäller i nuvarande reglering där spel på utländska webbsidor sker utanför den svenska lagens kontroll.
Spelutredningen har funnit att det finns tre olika handlings- alternativ att välja mellan för en framtida spelreglering.
Spelutredningen har gjort följande bedömningar av de olika alter- nativen.
Mot bakgrund av detta gör Spelutredningen bedömningen att EG-rätten inte ställer krav på att den svenska spelmarknaden måste öppnas för nya aktö- rer.
Att behålla regleringen ställer dock krav på en restriktiv spel- politik med det övergripande målet att motverka spelberoende och kriminalitet.
Alternativ 2 Den tekniska utvecklingen med Internet innebär att internationell konkurrens föreligger på Internet-spelen och dessa spel är i huvud- sak Internet-kasinon, Internet-poker, Internet-bingo och vadhåll- ning med oddssättning.
Den tekniska utvecklingen har medfört ett kontrollproblem för den svenska spelregleringen.
Beaktas endast den tekniska utveckling med Internetspel och där- med frågan om internationell konkurrens kan det övervägas att möta det kontrollproblem som föreligger genom att öppna upp Internet- spelet för nya aktörer.
Som framgår av direktiven ska dock de mest problematiska spelen vara förbehållna de mest kontrollerade formerna.
Spelutredningen har gjort bedömningen att till de mest problematiska spelen ska hänföras spelautomater, kasinon och interaktiva spel på Internet Internet- poker, Internet-bingo och skraplotter på Internet.
Att tillåta spelformer på Internet för nya aktörer skulle kräva att i vart fall Internet-poker och Internet-bingo öppnades för licenser.
Som Spelutredningen bedömer direktiven är ett grundkrav för utredningen att de mest problematiska spelen ska bli föremål för den mest strikta kontrollen.
Med Spelutredningens bedömning att till de mest problematiska spelen ska hänföras de interaktiva Internetspelen bl.
Internet-poker finner inte Spelutredningen skäl att föreslå att Internetspelet ska öppnas för licenser.
Med beaktande av direktivens samtliga förutsättningar som ska tas i beaktande vid bedömning av vilka spelformer som bör kunna öppnas för nya aktörer har Spelutredningen funnit att vadhållning på idrottstävlingar, melodifestival och Eurovisionsfestivalen på Internet är de spelformer som skulle kunna bli föremål för en öpp- ning.
Spelutredningen har dock funnit att en sådan öppning är för begränsad för att kunna appellera till nya aktörer.
Då en vidare öppning av Internetspelet inte är aktuell mot bakgrund av Spel- utredningens bedömning av de mest problematiska spelen har utredningen haft att bedöma om någon spelform bör öppnas upp för nya aktörer och då även för ombudsspel.
Spelutredningen har funnit att den spelform som skulle kunna bli föremål för tillståndsgivning i ett delvis nytt tillståndssystem är vadhållning oddsspel och tipsspelmed undantag av vadhållning i samband med hästtävlingar, och att spelformen bör kunna till- handahållas hos spelombud och över Internet.
Spelutredningens val av alternativ Av genomgången av direktivets tre inriktningar för en framtida spelreglering blir svaret att två alternativ kan väljas för en framtida spelreglering, dels att behålla dagens system, dels att öppna upp en spelform.
Då valet av modell grundas på politiska ställningstaganden har Spelutredningen valt att ge två alternativa förslag till en framtida spelreglering.
Alternativ 1 Alternativet är att behålla dagens spelreglering och att strama upp denna.
I detta alternativ föreslås ingen öppning av marknaden för nya aktörer.
Att behålla regleringen ställer dock krav på en spel- politik som har det övergripande målet att motverka spelberoende och kriminalitet.
Dessa krav som regeringen bl.
Alternativ 2 För att möta problemet med okontrollerat spelande på utländska webbsidor bör även ett andra alternativ övervägas.
Spelutredningen föreslår som alternativ 2 förslag på en delvis ny modell för till- ståndsgivning för nya aktörer.
Tillstånd ska omfatta vadhållning oddsspel och tipsspel med undantag av vadhållning i samband med hästtävlingar.
Tillstånden ger rätt att tillhandahålla spelformerna hos spelombud och över Internet.
Den delvis nya tillståndsmodellen ska regleras i den nya lotterilag som utredningen föreslår.
Den nya lotterilagens syften och övriga bestämmelser kommer därmed att om- fatta även de nya aktörerna.
Enligt den nya lotterilagen kommer exempelvis alla spelformer ha reglering av högsta vinståterbetalning.
Spelutredningen gör bedömningen att en grundförutsättning för att kunna föreslå ett licenssystem på nationell basis för näringslivet är att de som erhåller licenser är skyddade i det nationella systemet.
Att föreslå ett nationellt system där vissa spelformer ska öppnas upp för näringslivet kräver att lagstiftningen så långt det är möjligt garanterar den nationella marknaden.
Att föreslå en nationell licens och samtidigt möjliggöra för spelbolag från utlandet att med till- stånd från andra stater erbjuda spel över Internet fyller ingen funk- tion.
I det fallet finns inget incitament att söka licens i Sverige om villkoren för licenser är bättre i någon annan stat.
Som Spelutred- ningen bedömer situationen måste alltså främjandeförbudet i lag- stiftningen blir mer effektivt.
En framtida spelreglering Inledning En långsiktigt hållbar spelreglering förutsätter dels att den är i överensstämmelse med EG-rätten, dels att regeringens spelpolitik kan genomföras.
Spelutredningen har gjort bedömningen att en långsiktigt håll- bar spelreglering bör föranleda en ny lotterilagstiftning som bygger på grundstrukturen i den nu gällande lotterilagen och därmed klar- lägga att regleringens överensstämmelse med EG-rätten är prövad 26 SOU 2008:124 Sammanfattning RÅ 2004 ref.
En ny lotterilag bör kompletteras med de bestämmelser som avser att stärka lagens skyddssyften, exempelvis marknadsföringsregler, åldersgränser, författningsreglering av de statliga och statskontrollerade bolagen samt en ny tillstånds- och tillsynsorganisation.
Den nya lotterilagen omarbetas till en ramlagstiftning med en klar ansvarsfördelning mellan riksdagen, regeringen och tillsyns- myndigheten.
I lagen anges samtliga huvudbestämmelser för lotte- rier, medan regeringen ansvarar för spelpolitiken genom före- skrifter i förordningsform.
Lotteriinspektionen som föreslås ändra namn till Spelmarknadsinspektionen får en klar roll som tillstånds- och tillsynsmyndighet för allt tillståndspliktigt lotteri i Sverige.
I den nya ramlagen kommer således även tillståndsgivningen för nya aktörer att vara reglerad.
I den nya lagen kommer de mest problematiska spelen att för- behållas Svenska Spel och dessa spel är kasinospel, spel på värde- automater och interaktiva spel.
Folkrörelserna ska därför inte längre ha möjlighet att anordna interaktiva spel på Internet.
Några andra ändringar gällande marknadsfördelningen mellan de svenska aktörerna föreslås inte.
Spelutredningen föreslår som alternativ 2 förslag på en delvis ny modell för tillståndsgivning i vilken även näringslivet kan erhålla tillstånd.
Modellen ska omfatta spelformen vadhållning oddsspel och tipsspel med undantag för vadhållning i samband med häst- tävlingar, både över Internet och hos spelombud.
Med detta förslag öppnar Sverige för nya aktörer att på en nationell marknad få anordna vadhållning.
En öppning för nya aktörer har som mål att kanalisera spelet till spel med svenskt tillstånd under svensk kontroll.
En förutsättning för att kunna föreslå en öppning på sätt Spelutredningen gör är att främjandeförbudet i lotterilagen skärps.
I annat fall kan inte regeringens politik uppnås.
De skärpningar som blir aktuella är blockeringar av IP-adresser och domännamn för lotterier som inte anordnas med stöd av lotterilagen samt blockering av betalnings- förmedlingar av insatser i ett sådana lotterier.
I detta förslag gör Spelutredningen bedömningen att Svenska Spel inte längre bör bedriva de för andra aktörer öppnade spelformerna.
Att behålla spelregleringen Alternativ 1 ställer krav på en spel- politik som har det övergripande målet att motverka spelberoende och kriminalitet.
Enligt de förutsättningar som anges i direktiven till utredning och som kommer att redovisas nedan blir förslagen i alternativ 1 27 Sammanfattning SOU 2008:124 och 2 i huvudsak likvärdiga i alla delar utom i frågan om det delvis nya systemet.
Betänkandet innehåller därför ett lagförslag och redovisar en 1 lösning.
För det fall regeringen avser att gå vidare endast med att behålla dagens spelreglering kan detta ske genom att samtliga kapitel utom kapitel 15, som handlar om en öppning för nya aktörer, genomförs.
Vad som sägs i kapitel 15 ska då i stället ligga kvar på Svenska Spel.
Närmare om förslagen Alternativ 1 En ny lotterilag — ramlag En ny lotterilag införs.
Lagen bygger på nu gällande lotterilag, men omarbetas till en ramlag.
Alla spel om pengar ska vara författnings- reglerade i den nya lagen.
Den lagtekniska lösningen bygger på en klar ansvarsfördelning mellan riksdag, regering och myndighet.
Alla huvudbestämmelser om lotteri anges i lagen.
I lagen delege- ras till regeringen att i ökad utsträckning kunna bedriva spelpolitik genom föreskrifter i förordningsform.
Även till myndighet föreslås en utökad föreskiftsrätt.
Författningsreglering av de statliga och statskontrollerade bolagen De statliga och statskontrollerade bolagens Svenska Spel och ATG verksamheter regleras i lagen.
Regeringens möjlighet att ge tillstånd med stöd av 45 § lotterilagen upphör.
Ny tillstånds- och tillsynsorganisation En ny tillstånds- och tillsynsmodell för lotterier införs.
All tillstånds- givning och tillsyn av lotteri centraliseras till en myndighet, Lotteri- inspektionen, som föreslås ändra namn till Spelmarknadsinspektionen.
Länsstyrelsernas roll som tillståndsmyndighet upphör.
Kom- munernas roll som tillståndsmyndighet i lokala lotterier upphör också.
Kommunernas roll som registreringsmyndighet för lokala lotterier ska dock vara krav.
Folkrörelsernas förutsättningar att anordna lokala lotterier och registreringslotterier utökas.
Marknadsföringsregler Nya generella bestämmelser om marknadsföring införs.
Således ska vid all marknadsföring av lotterier måttfullhet iakttas.
Marknads- föringen ska inte få rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ung- domar som inte har fyllt 25 år.
Interaktiva spel och spel på värde- automater ska över huvud taget inte få marknadsföras.
Åldersgräns En generell åldersgräns på 18 år föreslås för att få delta i lotterier.
Vid särskilda skäl ska undantag från förbudet kunna medges.
Tillstånd för ombud Om ett ombud får i uppdrag att sälja ett lotteri krävs att ombudet har ett särskilt tillstånd.
För att erhålla ett sådant tillstånd ska bl.
Tillstånd ska som huvudregel inte få lämnas till spelombud om det för rörelsen finns tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl enligt alkohollagen 1994:1738.
Krav på förebyggande åtgärder Anordnare av lotterier och ombud ska vidta vissa åtgärder för att förebygga spelberoende.
För det första ska information om spelets risker m.
För det andra ska anordnare av lotterier bl.
Här kan nämnas att förelägganden och förbud som förenas med vite ska gälla omedelbart om inte annat bestäms.
Dessutom ska Spelmarknadsinspektionen vid överträdelser av lotterilagen få förena en anmärkning eller varning med en straff- avgift.
Härtill ska inspektionen kunna besluta om en förseningsavgift för den tillståndshavare som inte i tid kommer in med av inspektionen föreskrivna upplysningar.
Särskilt om automatspel För att mer effektivt kunna bekämpa illegala spelautomater införs en ny definition av automatspel.
Expertråd för spelberoende Mot bakgrund av Spelmarknadsinspektionens nya arbetsuppgifter inrättas ett rådgivande expertråd för spelberoendefrågor vid Spel- marknadsinspektionen.
Ägarstyrning Ägarstyrningen av AB Svenska Spel ska bli mer aktiv genom använ- dande av de möjligheter som ges enligt de regler som gäller för bolags- formen.
Ett tillståndssystem införs vars grundläggande krav för att erhålla tillstånd framgår i den nya lotterilagen.
Vilka spelformer ska en licens kunna omfatta?
Tillstånd ska omfatta vadhållning oddsspel och tipsspel med undan- tag av vadhållning i samband med hästtävlingar.
En typ av tillstånd ska ges.
Tillståndet ger rätt att tillhandahålla spelformerna hos såväl spelombud som över Internet.
Antal tillstånd Någon begränsning av antalet tillstånd föreslås inte.
Tillståndsmyndighet Tillståndsförfarandet och tillsynen för en ny tillståndsmodell ska ligga på Spelmarknadsinspektionen.
Vilka krav kommer att ställas?
Som en allmän förutsättning gäller att tillstånd att anordna ett lotteri får lämnas endast om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas sunt och säkert samt på ett från allmän syn- punkt lämpligt sätt enligt bestämmelserna i lotterilagen och andra författningar som reglerar verksamheten.
Särskilda krav ska gälla för sökandens lämplighet att bedriva verksamheten.
Kraven är att sökanden måste visa att han eller hon, med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden och omständigheter i övrigt är lämplig att utöva verksamheten.
För aktiebolag ska prövningen omfatta verkställande direktören och andra som har ett bestämmande inflytande över verksamheten.
Spelanordnaren ska härvid se till att den har en tillfredställande intern kontroll.
Vidare ska en spelanordnares prop betting results samhet bedrivas på ett sådan sätt att dess struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas.
I den nya ramlagen kommer mycket av föreskriftsrätten att delegeras till regeringen eller Spelmarknadsinspektionen.
Ett regel- verk kring tillståndsgivningen ska kunna utfärdas av Spel- marknadsinspektionen.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer föreslås få meddela bestämmer om krav på spelformer, vinstutdelning och andra krav på anordnandet prop betting results vadhållning.
Krav på aktiebolag Tillstånd få ges till ett aktiebolag eller därmed jämförligt bolag med säte inom EES-området.
Övrigt Skärpt främjandeförbud Främjandeförbudet i den nya lotterilagen kompletteras dels med en bestämmelse om förbud mot förmedling av insatser avseende otillåtna lotterier, dvs.
Skatt De nya aktörer som kan bli aktuella på den svenska spel- och lotteri- marknaden ska skattemässigt omfattas av lotteriskattelagen.
Dagens generella skattebefrielse av de statligt ägda spelbolagen när det gäller lotteriskatt upphävs.
Vård och behandling Spelutredningen har gjort bedömningen att ett särskilt ansvar för kommunerna att ansvara för vård och behandling av spelberoende inte kan införas för närvarande.
Spelutredningen har gjort bedömningen att som en delvis lång- siktig lösning ge Statens folkhälsoinstitut anslag för att delfinansiera utvecklingen av evidensbaserade vård- och behandlingsprogram.
Forskning Spelmarknadsinspektionen ges i särskilt uppdrag att initiera forsk- ning inom särskilda områden uppdragsforskningbedöma ansök- ningar och fördela medel till annan för den svenska spelmarknaden relevant forskning grundforskning.
Finansiering Spelutredningens förslag innebär att statens inkomster minskar och dess kostnader ökar.
I likhet med tidigare utredningar föreslår Spel- utredningen att detta får stanna på staten.
The assignment has also included issues of care and treatment, as well as research on gambling addiction.
Introduction What questions and issues does the current regulations face?
Sweden's lottery market is regulated and operators are limited to the government, equestrian sports operators and non-governmental orga- nisations.
The business community is, in principle, excluded from lot- tery operations and the proceeds from lotteries are reserved for public purposes and those serving the common good.
Technical developments involving the Internet mean that about 2,000 foreign websites are accessible for monetary gambling.
This trend has entailed gaming from Sweden on foreign websites, with the consequence that it has not been possible to uphold the protecttive intentions of Swedish lottery regulations.
Sweden's accession to the EU entailed EC law becoming appli- cable in Sweden.
Lotteries are not harmonised under EC law, but are, instead, subject to national regulations in all 27 EU member countries.
In a number of cases, the European Court of Justice has tested issues of agreement between national regulations and EC law.
The agreement of the Swedish Lotteries Act 1994:1000 with EC law has been questioned by, among others, the European Com- mission in two ongoing encroachment cases against Sweden.
Against the background of the current structure of Swedish gaming regulations and the prerequisites indicated in the directives for future gaming regulations, the Swedish Inquiry on Gambling has been required to consider a number of issues of principle when preparing its proposals.
Issues of principle Firstly Inquiry shall propose a partially new lottery system, in which it shall be possible for new operators to secure permits.
Historically, Swedish gaming policy has been based on the government playing a highly active role in gambling, as legislator, gaming regulator and owner of gambling operators, while all surplus proceeds have been reserved for public purposes and those serving the common good.
According to its directives, the Inquiry shall propose which forms of gambling could be opened up to new operators.
To determine which forms of gambling could be opened up in this way, the Inquiry's direc- tives require it to chart the most problematic forms of gambling from the point of view of gambling addiction, with the intention that these be controlled within government-owned gaming monopolies, and to take into consideration technical developments and the international competition that exists in Internet gaming, as well as the require- ments of EC law.
Each component issue mentioned above has been subject to assessment by the Inquiry.
Lotteries are not harmonised under EC law and each EU member country has its own national gaming regulations.
The requirements imposed by EC law on national regulations have been tested by the European Court of Justice in several rulings.
Thirdly, the Inquiry's proposals shall not lead to increased gamb- ling.
This issue is not addressed further in the directives.
The Swedish Inquiry on Gambling has assessed this issue as follows.
One of the purposes of a partially new permit system with new operators is for gambling currently conducted through foreign websites to be channelled through operators with permits for organised gaming in Sweden.
According to the Swedish Inquiry on Gambling Commis- sion, a basic condition for being able to propose a partially new system on a national basis is that new operators be protected from compe- tition from those not subject to the same requirements.
This would probably entail a sharpening of the promotion ban included in the current Lotteries Act.
This may lead to increased sales in the regulated Swedish gaming market.
The Inquiry does not feel that such an increase would conflict with the directives' requirement that gambling should not increase.
Fourthly, according to the directives, the foundations of the current gaming regulations shall serve as a pattern in developing new regulations.
Current regulations are based on the prohibitionary Lotteries Act building on the principle that all lotteries in Sweden require permits and that all permits are subject to public control.
The foundations of the Act also build on its purpose to counteract crime and social and economic damage, to safeguard consumer protection interests and to channel surplus proceeds from gaming to public pur- poses and those that serve the common good.
In addition, permission to organise lotteries may only be granted to government and govern- ment-controlled companies and non-profit organisations that serve the common good.
Consequently, these foundations include the Lotteries Act being based on exclusive rights.
Finally, the Lotteries Act is limited to Sweden as a country and includes a ban on the promotion of foreign gambling, among other things.
Fifth, the Inquiry shall propose framework legislation for lotteries.
Historically, detailed rules in Swedish gaming regulations have been governed by legislation.
Framework legislation requires that issues are largely delegated from the Riksdag to the government and its autho- rities.
Framework lottery legislation meeting demands for efficient 37 Summary SOU 2008:124 control requires that responsibility be largely delegated to a supervi- sory authority.
Sixth, the directives affirm that efficient supervision is of great importance for future regulation.
Historically, the government has been the permitting authority for the national and government-con- trolled gambling companies Svenska Spel and ATG.
The supervision of these companies is conducted by the Swedish Gaming Board Lotteriinspektionen.
One requirement for efficient supervision in- volves effective possibilities for sanctions against operators.
In achie- ving efficient supervision, it is also therefore necessary to address the issue of a new permit and supervision model.
These six particular conditions, which the Inquiry on Gambling has been required to take into account, illustrate the complexity of its task.
What approach did the Inquiry on Gambling take?
In taking a stance regarding the directives' prerequisites for future gaming regulations, the Inquiry on Gambling has found that these prerequisites can be summarised in the following four questions.
Which of the foundations on which Swedish gaming regulations are based should continue to serve as a model?
What requirements does EC law impose on national regulations?
What forms of gambling are most troublesome from the point of view of gambling addiction and should therefore be limited to monopoly operators?
What are the implications of technical developments in the area and do these or other factors necessitate the proposal of a new license model?
The Inquiry on Gambling also ascertained that by answering these four questions, it would address all of the prerequisites stated in its directives.
The answers to these questions will thus form the basis for the standpoints adopted vis—à—vis future regulations.
As is clear from the questions, the answers are interdependent.
In part, the answer to questions 1 and 2 could be that the regulations basically agree with EC law, but also, in part, that they do not.
The answers to questions 3 and 4 could be that additional forms of gamb- 38 SOU 2008:124 Summary ling should be brought under monopoly operations or that this should only apply to certain forms, affecting what is subject to licensing.
The standpoints to be adopted by the Inquiry on Gambling will be depen- dent on future political stances.
How did the Inquiry on Gambling answer the questions?
Following the examination and assessment of all prerequisites in the directives, the Inquiry on Gambling has adopted the following stand- points in relation to the four questions.
Questions 1 and 2: In the assessment of the Swedish Inquiry on Gambling, the foundations of current gaming regulations are in agree- ment with EC law and may therefore serve as a model for future gaming regulations.
From this, it follows that Swedish regulations, based on exclusive rights, can continue to be considered compatible with EC law.
Question 3: In the assessment of the Swedish Inquiry on Gamb- ling, the most problematic forms of gambling covered by current lottery regulations are automatic gaming machines, casino games and interactive Internet gambling Internet poker, Internet bingo and Internet scratch cards.
Question 4: The Swedish Inquiry on Gambling affirms that new technology entails international competition in Internet gambling and that approximately 2,000 foreign websites can be accessed for mone- tary gambling.
The technological trend brings with it a problem of control for Swedish gaming regulations, with gaming on foreign web- sites beyond public control.
As a result, it is not possible to maintain the protective intentions of the Swedish gaming regulations.
Given the above-stated assessments regarding the foundations of current gaming regulations and the requirements of EC law on national regulations, the Inquiry on Gambling has found that Swedish gaming regulations may be considered compatible with the require- ments of EC law.
The Inquiry on Gambling was also required to take into account how future regulations should confront the issues of control faced by current regulations when gambling on foreign websites takes place beyond the control of Swedish law.
The Swedish Inquiry on Gambling has identified three possible courses of action to choose between for future gaming regulations.
The Inquiry on Gambling has assessed the different alternatives as follows: Alternative 1 The Inquiry on Gambling has found that the foundations of the current gaming regulations, that is, both their objectives and pur- poses, are in agreement with EC law.
Against this background, it is the assessment of the Inquiry on Gambling that EC law does not require the Swedish gaming market to be opened to new operators.
However, maintaining existing regulations would require a restrict- tive gaming policy with the overarching objective of counteracting gambling addiction and criminality.
Alternative 2 The technological trend and the Internet entail international compe- tition in Internet gaming, with the prominent forms of gambling being Internet casinos, Internet poker, Internet bingo and betting with odds.
The technical trend has brought with it a problem of con- trol for Swedish gaming regulations.
Taking into account only the technological trend and Internet gambling, and consequently the issue of international competition, one might consider tackling the control issues that have arisen by opening up Internet gambling to new operators.
As is apparent from the directives, however, the most proble- matic forms of gambling shall be restricted to the most controlled formats.
In the assessment of the Inquiry on Gambling, the most problematic forms of gambling include automatic gambling machines, 40 SOU 2008:124 Summary Internet casino and interactive games Internet poker, Internet bingo and Internet scratch cards.
Permitting new operators of Internet-based forms of gambling would require Internet poker and Internet bingo, at least, to be opened for licensing.
In the Inquiry on Gambling's assessment of its directives, one of the basic requirements for the Inquiry is that the most problematic forms of gambling should be subject to the strictest control.
Given the Inquiry on Gambling's assessment that interactive Internet-based forms on gambling including Internet poker should be included among the most problematic forms, the Inquiry finds no reason to propose that Internet gambling be opened for licensing.
Alternative 3 An alternative approach in confronting the issue of uncontrolled gambling on foreign websites could be to open up one type of gamb- ling to new operators.
Given the combined prerequisites of the directives to be taken into account in the assessment of what forms of gambling could be opened to new operators, the Inquiry on Gambling has found that betting on sports competitions, the Swedish selection rounds to the Eurovision Song Contest and the Eurovision Song Contest itself are the Internet- based forms of gambling that could be opened.
However, the Inquiry on Gambling has found that such an opening would be too limited to be attractive to new operators.
Since a broader opening of Internet gambling is out of the question given the Inquiry on Gambling's assessment of the most problematic forms of gambling, the Inquiry has instead considered whether any form of gambling should be opened up for new operators, including betting agents.
The Inquiry on Gambling has found that the form of gambling that could be considered for licensing in a partially new permit system is betting odds and poolswith the exception of betting on horse racing, and that it should be possible to provide this form of gambling through betting agents and via the Internet.
Since the choice of model is based on political standpoints, the Inquiry on Gambling has elected to present two alternative propo- sals for future gaming regulations.
Alternative 1 This alternative involves retaining and tightening current gaming regulations.
According to this alternative, no proposal is made to open the market for new operators.
However, maintaining existing regulations would require a gaming policy with the overarching objective of counteracting gaming dependency and criminality.
These requirements, stipulated by the government in its directives to the Inquiry on Gambling, form the basis of the proposal presented for new gaming regulations.
Alternative 2 To confront the problem of uncontrolled gambling on foreign websites, a second alternative should also be considered.
This suggests opening up for new operators.
Permits shall cover betting odds and poolswith the exception of betting on horse races.
Permits would convey rights to provide these forms of gambling at betting agencies or via the Internet.
The partially new permit model would be regulated through the new Lotteries Act proposed by the Inquiry.
The purpose of the new Lotteries Act and other regu- lations would thereby also cover the new operators.
According to the new Lotteries Act, a ceiling would be set on winnings for all forms of gambling, for example.
It is the assessment of the Inquiry on Gambling that a basic requirement for being able to propose a license system for the busi- ness community on a national basis is that licensees be afforded protection within the national system.
Proposing a national system in which certain forms of gambling are opened to the business community would require legislation, as far as possible, to guarantee 42 SOU 2008:124 Summary the national market.
Proposing a national license while also allow- ing foreign gambling companies with permits from other countries to offer gambling via the Internet would not serve any purpose.
Under such conditions, there would be no incentive to apply for a license in Sweden if licensing conditions are more favourable in another country.
Consequently, in the Inquiry on Gambling's assess- ment of the situation, the ban on promotion included in the legi- slation 38 § Lotteries Act must be made more effective.
Future gaming regulations Introduction For gaming regulations to be sustainable in the long term, they must be in agreement with EC law and the implementation of the government's gaming policy must be feasible.
In the view of the Inquiry on Gambling, gaming regulations that are sustainable in the long term should necessitate new lottery http://allcasinojackpotin.top/results/prop-betting-results-1.html slation building on the basic structure of the current Lotteries Act, thereby verifying the agreement of the regulations with EC law High Administrative Court 2004 ref.
A new Lotteries Act should be supplemented with provisions designed to strengthen the protective intentions of the Act, such as marketing rules, age limits, statutory regulation of the public and government-controlled companies and a new permit and supervisory organisation.
The new Lotteries Act should be reworked as framework legi- slation with a clear division of responsibilities between the Riksdag, the government and the supervisory authority.
The Act should state all principal regulations for lotteries, while the government should assume responsibility for gaming policy by means of instruc- tions in the form of an ordinance.
It is proposed that the name of the Swedish Gaming Board Lotteriinspektionen be changed to the Swedish Gaming Market Supervisory Authority Spelmarknads- inspektionen and that it be given a clear role as the permit and supervisory authority for all lotteries in Sweden requiring permits.
Consequently, the new framework legislation will also regulate permit allocations for new operators.
According to the new Act, the most problematic forms of gamb- ling will be restricted to Svenska Spel, these being casino games, automatic gaming machines and interactive games.
Consequently, 43 Summary SOU 2008:124 non-governmental organisations will no longer have opportunities to organise interactive games on the Internet.
No other changes are proposed in the current division of the market between Swedish operators.
As its second alternative, the Inquiry on Gambling proposes a partially new model for the allocation of permits according to which businesses may also obtain licenses.
This model shall cover betting odds and poolswith the excep- tion of betting on horse races, both via the Internet and at betting agencies.
According to this proposal, Sweden would open up for new operators to organise betting in a national market.
The object- ive of opening up for new operators is to channel gambling to forms that are subject to Swedish permits and control.
For it to be possible to propose such an opening, the Inquiry on Gambling stipulates that this be on the condition that the promotions ban included in the Lotteries Act be tightened.
Otherwise, it will not be possible to achieve the objectives of the government's policy.
Necessary additional restrictions would include blocking IP addresses and domain names for lotteries not organised in accordance with the Lotteries Act, and blocking payment services for stakes in such lotteries.
With this proposal, the Inquiry on Gambling makes the assess- ment that Svenska Spel should no longer conduct the forms of gambling opened up to other operators.
Maintaining existing regulations Alternative 1 would require a gaming policy with the overarching objective of counteracting gamb- ling addiction and criminality.
According to the prerequisites stated in the directives for the Inquiry and that will be accounted for below, the proposals included in alternatives 1 and 2 are largely equal except as they regard the partially new system.
Consequently, the report contains one legi- slation proposal and outlines one solution.
In the event that the government decides to proceed by retaining the current system, this can be achieved by implementing all chapters except chapter 15, which deals with the opening up the market to new operators.
The responsibilities covered in chapter 15 would instead remain with Svenska Spel.
This Act would be based on the current Lotteries Act, albeit reworked as framework legislation.
All monetary gambling shall be statutorily regulated by the new Act.
The practical legal solution is based on a clear division of re- sponsibility between the Riksdag, the government and authorities.
All principle provisions regarding lotteries are to be stated in the Act.
The Act would delegate to the government a broadened mandate to implement gaming policy by means of instructions in the form of ordinances.
It is also proposed that authorities be given increased regulatory powers.
A partially new permit system for new operators would also be regulated by the new Lotteries Act.
Statutory regulation of national and government-controlled companies The operations of the government-controlled companies Svenska Spel and ATG are regulated by the Act.
The government would lose its opportunity to allocate permits with the support of 45 § of the Lotteries Act.
New permit and supervisory authority A new model for supervision and the allocation of permits would be introduced.
All allocations of permits and supervision of lotte- ries would be centralised to a single authority, the Swedish Gaming Board Lotteriinspektionenwhose name is proposed to be changed to the Swedish Gaming Market Supervisory Authority Spelmark- nadsinspektionen.
The role of the county administrative boards as a supervisory authority would cease.
The role of the municipalities as the super- visory authority for local lotteries would also cease.
However, the 45 Summary SOU 2008:124 municipalities' role as the registration authority for local lotteries would be a requirement.
Allocation of permits to non-government organisations The consideration of whether a lottery may be assumed to provide applicants with reasonable surplus proceeds shall be made taking applicants' total lottery operations into account.
Opportunities for non-government organisations to organise lotteries and registration lotteries should be expanded.
Marketing rules New general marketing rules shall be introduced.
Accordingly, mode- rations shall be observed in all marketing of lotteries.
Marketing may not particularly target or feature children or young people below the age of 25.
It shall not be permitted to market interactive games and gambling on automatic gaming machines at all.
Age limit A general age limit of 18 is proposed for participation in lotteries.
Where there is special cause, it shall be possible to grant exceptions to this ban.
Agent permits Agents assigned lottery sales shall be required to hold a special permit.
To receive such a permit, agents are required to be suitable for conducting such operations.
In principle, permits may not be allocated to agents whose busi- ness operations hold permits to serve strong beer, wines or spirits in accordance with the Alcoholic Beverages Act 1994:1738.
Firstly, information on the risks of gambling shall be provided.
Secondly, lottery organisers shall, among other measures, develop action plans to counteract risks associated with gambling.
Gaming security The government or its assigned authority shall communicate instruc- tions regarding requirements for technical equipment used by organisers for their lotteries.
Sanctions The sanctions system is to be made more efficient.
Here it can be mentioned that injunctions and bans associated with fines shall take immediate effect unless otherwise decided.
In addition, in connection with infractions of the Lotteries Act, the Swedish Gaming Market Supervisory Authority shall be able to combine a reprimand or warning with a fine.
Furthermore, the Authority shall be able to impose fines on permit holders who are late in submitting details required by the Authority.
Specific to automatic gaming machines To be able to combat illegal automatic gaming machines more effect- ively, a new definition of such devices is to be introduced.
Expert council on gaming dependency Against the background of the Swedish Gaming Market Super- visory Authority's new duties, an advisory expert council on gaming dependency is to be established under the Authority's auspices.
Alternative 2 Practical legal solution It is proposed that the new Lotteries Act include a partially new permit model for certain lotteries.
A permit system would be intro- duced whereby the basic requirements for securing a permit would be stated in the Lotteries Act.
What forms of gambling should licenses cover?
Permits shall cover betting odds and poolswith the exception of betting on horse races.
One type of permit shall be allocated.
Permits would convey rights to provide these forms of gambling at betting agencies or via the Internet.
Number of permits No limit on the number of permits is proposed.
Permit authority The permit allocation process and the supervision of a new permit model shall be the responsibility of the Swedish Gaming Market Supervisory Authority.
What requirements will be imposed?
A general condition is that permits to organise lotteries may only be allocated if it can be assumed that operations will be conducted in a healthy and safe manner and generally in accordance with the 48 SOU 2008:124 Summary regulations in the Lotteries Act and other ordinances regulating operations.
Particular requirements shall apply regarding applicants' suit- ability to conduct operations.
Applicants shall be required to de- monstrate that they are suitable to conduct such operations with regard to their personal, financial and other conditions.
For compa- nies, this assessment shall include the president and others with a decisive influence over operations.
In addition, gambling organisers shall identify, steer, report on and maintain control over the risks with which their gambling operations are associated.
In this regard, gambling organisers shall ensure satisfactory internal control.
Furthermore, gambling orga- nisers' operations shall be conducted in such a way that it is possi- ble to gain an overview of their structure, connections with other companies and positions.
In the new framework legislation substantial power of regu- lation will be delegated to the government or the Swedish Gaming Market Supervisory Authority.
It shall be possible for the Swedish Gaming Market Supervisory Authority to issue a set of rules and regulations regarding the allocation of permits.
It is proposed that the government or its assigned authority be empowered to determine requirements for different forms of gamb- ling, payment of winnings and other requirements on the organi- sation of betting.
Requirements for limited companies Permits may only be allocated to a limited company or equivalent that is headquartered in the EES area.
Other Tightened ban on promotions The ban on promotions in the new Lotteries Act should be complemented in part by a regulation banning the mediation of stakes in unlawful lotteries, that is, such monetary transactions may be stopped by means of the retail codes used in the electronic card payment system and, in part by a regulation stating that communications companies may not mediate communications from 49 Summary SOU 2008:124 their customers to domain names and IP addresses used for unlaw- ful gambling services.
Taxes Possible new operators in the Swedish gaming and lottery market shall for taxation purposes be covered by the Lottery Tax Act.
The current general exemption from lottery tax for govern- ment-owned gambling companies is to be abolished.
Poker It is proposed that physical poker tournaments not be permitted.
Care and treatment It is the view of the Swedish Inquiry on Gambling that it is not currently possible to assign responsibility for particular care and treatment of gaming dependency to the municipalities.
The Swedish Inquiry on Gambling concludes that, as a partial long-term solution, the National Institute of Public Health be awarded grants as partial financing for the development of evidence- based programs of care and treatment.
Financing The proposals of the Swedish Inquiry on Gambling entail a decrease in the government's revenues and an increase in its costs.
Like earlier commissions, the Inquiry on Gambling proposes that the difference be absorbed by the government.
Entry into force The proposals of the Inquiry on Gambling require the develop- ment of attendant legislation.
Inledande bestämmelser Lagens syften 1 § Bestämmelserna i denna lag syftar till att lotterier ska anordnas sunt och säkert under offentlig kontroll, att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar samt spelberoende, att motverka brott i samband med lotterier, att skydda konsumenterna och att kanalisera spelandet till lotterier som anordnas med stöd av denna lag.
Lagens tillämpningsområde 2 § Denna lag ska tillämpas på lotterier som anordnas för allmän- heten.
Ett lotteri ska anses anordnat för allmänheten även när det som villkor för deltagande krävs medlemskap i en viss sammanslutning, om denna väsentligen har till uppgift att anordna lotterier eller när lotteriet annars med hänsyn till omfattningen eller till villkoren för deltagande är att jämställa med ett lotteri som är anordnat för all- mänheten.
Lagen ska tillämpas också på lotterier i form av bingospel, automatspel, roulettspel, tärningsspel, kortspel och liknande spel som inte anordnas för allmänheten, om spelet anordnas i förvärvs- syfte.
Lagen gäller inte heller för svenska statens premieobligationslån.
Den tillämpas inte heller på spel enligt lagen 1982:636 om anordnande av visst automatspel.
Definitioner 4 § Med lotteri avses i denna lag en verksamhet där en eller flera deltagare, med eller utan insats, kan få en vinst till ett högre värde än vad var och en av de övriga deltagarna kan få.
Till lotteri hänförs 1.
Vid bedömningen av om en verksamhet är ett lotteri ska hänsyn tas till verksamhetens allmänna karaktär och inte endast till den större eller mindre grad av slump som finns i det enskilda fallet.
Med vinst avses i denna lag även rätt till fortsatt spel.
Automatspel: spel på mekaniska eller elektroniska spelautomater eller liknande spelanordningar.
Varuspelsautomat: en spelautomat eller liknande spelanordning som betalar ut vinst i form av varor och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på slumpen.
Värdeautomat: en spelautomat eller liknande spelanordning som betalar ut vinst bara i form av värdebevis, spelpolletter eller lik- nande och där vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på slumpen.
Skicklighetsautomat: en spelautomat eller liknande spelanordning som betalar ut vinst i form av pengar och där vinstmöjligheterna helt eller delvis beror på spelarens skicklighet.
Interaktiva spel: lotterier som förmedlas med hjälp av elektromagnetiska vågor och där deltagandet endast kan ske med hjälp av elektromagnetiska vågor.
Kedjebrevsspel: spel i vilka vinstmöjligheterna huvudsakligen beror på antalet deltagare som efter hand inträder i spelet.
Kvalificerat innehav: ett direkt eller indirekt ägande i ett företag, om innehavet representerar tio procent eller mer av kapitalet eller av samtliga röster eller annars möjliggör ett väsentligt inflytande över ledningen av företaget.
Allmänna förutsättningar för att få anordna lotterier Tillståndsplikt 6 § Det är förbjudet att anordna lotteri utan tillstånd, om något annat inte följer av denna lag.
Allmänna förutsättningar för tillstånd, registrering m.
Tillstånd att anordna lotteri ska avse en viss tid.
Tillstånd med villkor m.
Tillståndsmyndigheten eller registreringsmyndigheten får meddela nya eller ändrade villkor gällande anordnandet och tillsynen över lotteriet.
Särskilt om ombud 10 § Om en tillståndshavare till lotteri uppdrar åt ett ombud att försälja lotteriet ska ombudet ha ett särskilt tillstånd.
Tillstånd får, med undantag för vad som föreskrivs i 31 §, inte ges om det för rörelsen finns tillstånd till servering av spritdrycker, vin eller starköl enligt alkohollagen 1994:1738.
Förebyggande åtgärder Information 11 § Anordnare av lotterier och ombud ska tillhandahålla informa- tion om risken att bli spelberoende, möjligheter till rådgivning mot spelberoende samt information om spelets förutsättningar.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om hur information ska lämnas.
Socialt program 12 § Anordnare av lotterier och ombud är skyldiga att befrämja att spel sker på ett ansvarsfullt sätt och motverka att spelberoende uppkommer.
Anordnare av lotterier är skyldiga att utveckla ett handlings- program mot spelets risker och utbilda sin personal i dessa frågor.
Säkerhet i lotterier m.
Ett beslut om typgodkännande får förenas med villkor.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med- dela föreskrifter om krav på förslutna lotter.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får, beträffande interaktiva spel och tillståndspliktiga lotterier som för- medlas med hjälp av elektromagnetiska vågor, meddela föreskrifter om åldersgräns och folkbokföring för deltagande, andra krav för an- ordnande av lotteri samt krav på utrustning som används av anord- naren.
Förbud och förbjudna förfaranden Åldersgräns 15 § Den som anordnar tillståndspliktigt lotteri enligt denna lag får inte låta någon som är under 18 år delta i lotteriet.
Detsamma gäller den som är ombud för den som anordnar lotteriet och ombudets personal.
Om det finns särskild skäl får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer medge undantag från förbudet i första stycket.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om sättet för säkerställande av åldersgränsen.
Detsamma gäller för den som är ombud för den som anordnar lotteriet.
Om det finns synnerliga skäl, får regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer beträffande ett visst lotteri medge undantag från förbudet i första stycket.
Anställda och funktionärer får inte delta i lotterier 17 § Anställda eller funktionärer hos den som anordnar bingospel, annat automatspel än spel på värdeautomat i Sverige, roulettspel, tärningsspel eller kortspel får inte delta i lotteriet.
Detsamma gäller för den som är anställd eller funktionär hos bolag som omfattas av 41 § första stycket.
Inlösenförbud 18 § En vinst som betalas ut i samband med spel på en varuspelsautomat eller liknande spelanordning får inte lösas in mot en annan vara eller mot kontanter av 1.
Främjandeförbud 19 § Det är inte tillåtet att i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte 1.
Som främjande av deltagande i ett lotteri enligt första stycket 1 ska även räknas betalningsförmedling av insats i ett sådant lotteri samt förmedling av kommunikation till IP-adresser och domän- namn för ett sådant lotteri.
Marknadsföring 20 § Vid marknadsföring av lotterier till konsumenter ska mått- fullhet iakttas.
Marknadsföring får inte rikta sig särskilt till eller skildra barn eller ungdomar som inte har fyllt 25 år.
Särskilt om ombud 22 § Tillstånd till ombud enligt 10 § får ges om den som söker till- ståndet bedöms vara lämplig att bedriva verksamheten och om det kan antas att verksamheten kommer att bedrivas sunt och säkert samt i övrigt på ett från allmän synpunkt lämpligt sätt enligt bestämmelserna i denna lag och andra författningar som reglerar verksamheten.
Vid prövningen enligt första stycket ska tillståndsmyndigheten beakta sökandens erfarenheter på området, ekonomiska förhållan- den, vilja och förmåga att fullgöra sina skyldigheter mot det all- männa, laglydnad i övrigt samt andra omständigheter av betydelse.
I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar ska prövningen även omfatta 1.
Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap.
Folkrörelsernas lotterier och spel Tillstånd 23 § Tillstånd att anordna ett lotterier enligt 4 § andra stycket 1 och 2 med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar och sådan vadhållning i samband med idrottstävlingar som bedrivs i mer än en kommun, ska avse ett visst område där lotteriverksam- heten får bedrivas.
Om det inte finns särskilda skäl till annat, ska området utgöras av det område där den sammanslutning som söker tillstånd huvudsakligen är verksam.
Om det finns särskilda skäl får tillstånd också lämnas till en annan juridisk person än en ideell förening som har till huvud- sakligt syfte att främja ett allmännyttigt ändamål.
Kravet enligt första stycke på skälig avkastning gäller inte om det finns särskilda skäl för annat.
Regeringen får meddela föreskrifter om krav på högsta vinst- andel i lotteri.
Bingospel 26 § Tillstånd att anordna bingospel får ges till en sådan sam- manslutning som avses i 24 §, om det kan antas att bingospelet kommer att ge sammanslutningen skälig avkastning, om det inte finns särskilda skäl för något annat.
Förekommer det spel på värdeautomater i spellokalen ska vid bedömningen enligt första stycket även den avkastning som sådant spel kan antas komma att ge sammanslutningen beaktas.
Regeringen får meddela föreskrifter om krav på högsta vinst och vinstandel i lotteri.
Om utrymmet för bingospel på marknaden är begränsat ska vid bedömningen av behovet av inkomster från bingospel hänsyn främst tas till omfattningen av ungdomsverksamheten i sam- manslutningar vars ändamål naturligen kan förenas med ungdoms- verksamhet.
Företräde ska dessutom ges sammanslutning som bedriver verksamhet som främjar förståelsen för och underlättar an- passningen av handikappade barn och ungdomar i samhället.
Registreringsmyndigheten får medge undantag från kravet på föreståndare enligt första stycket 4 om det är uppenbart att någon sådan inte behövs.
Regeringen får meddela föreskrifter om krav på insatsbelopp, vinstandel och högsta vinstbelopp.
Lokala lotterier som får anordnas utan tillstånd 29 § En sådan sammanslutning som avses i 24 § första stycket får anordna lotterier enligt 4 § andra stycket 1 och 2 med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar och sådan vadhållning i samband med idrottstävlingar som bedrivs i mer än en kommun, utan tillstånd, om 1.
Regeringen får meddela föreskrifter om krav på högsta insats och högsta vinst.
Statliga lotterier och spel 30 § Tillstånd att anordna 1.
Särskilt om spel på värdeautomater 31 § Tillstånd till att anordna spel på värdeautomater får ges om 1.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på högsta insats, högsta vinst och högsta vinstandel och andra krav på anordnande av lotteri.
Tillstånd söks av spelanordnaren hos Spelmarknadsinspektionen.
Spelmarknadsinspektionen ska ge berörd kommun tillfälle att yttra sig över ansökan inom viss tid.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får med- dela bestämmelser om spelformer, vinstutdelning och andra krav på anordnande av lotteri.
Övriga spel 35 § Tillstånd att anordna lottning enligt 4 § andra stycket 1 får lämnas till företag som i sin helhet ägs av staten.
Tillstånd får ges till kombinationer av olika spelformer.
Hästsportens lotterier och spel 38 § Tillstånd att anordna vadhållning enligt 4 § andra stycket 1 i samband med hästtävlingar får endast lämnas till ett spelföretag där staten, direkt eller indirekt, utövar det rättsligt bestämmande inflytandet och verksamheten bedrivs till förmån för hästsporten.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på spelformer, vinstutdelning och andra krav på anordnande av lotteri.
Lämplighet 42 § Tillstånd att anordna vadhållning enligt 41 § får ges om den som söker tillstånd visar att han eller hon med hänsyn till sina personliga och ekonomiska förhållanden samt omständigheterna i övrigt är lämplig att bedriva verksamheten.
I fråga om aktiebolag och liknande bolag skall prövningen omfatta 1.
Riskhantering 43 § En spelanordnare ska ha kontroll över de risker som verk- samheten är förknippad med och därvid se till att de har en till- fredsställande intern kontroll.
Genomlysning 44 § En spelanordnares verksamhet ska organiseras och drivas på ett sådant sätt att dess struktur, förbindelser med andra företag och ställning kan överblickas.
Roulettspel, tärningsspel och kortspel.
I fråga om aktiebolag, handelsbolag och ekonomiska eller ideella föreningar eller motsvarande ska prövningen även omfatta 1.
Som närstående till en styrelseledamot eller en styrelsesuppleant anses den som enligt 4 kap.
Lokala lotterier som får anordnas utan tillstånd 49 § Lotterier enligt 4 § andra stycket 1 och 2 med undantag för vadhållning i samband med hästtävlingar och sådan vadhållning i samband med idrottstävlingar som bedrivs i mer än en kommun får anordnas utan tillstånd, om 1.
Regeringen får meddela föreskrifter om krav på högsta insats och högsta vinst.
Regeringen får meddela föreskrifter om krav på högsta vinst vid anordnande av lotteri.
Regeringen får meddela föreskrifter om krav på högsta vinst vid anordnande av lotteri.
Om penningautomater, skicklighetsautomater och värdeautomater på fartyg i internationell trafik 52 § Tillstånd att anordna spel på penningautomater, värdeautomater och skicklighetsautomater får lämnas, om spelet anordnas på fartyg i internationell trafik.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om krav på anordnande av spelen.
Om varuspelsautomater 54 § Tillstånd att anordna spel på varuspelsautomater får lämnas, om 1.
Regeringen eller den myndighet som prop betting results bestämmer får meddela sådana föreskrifter om spelplats, speltid, märkning av spel- automaterna som avviker från första stycket 1 och 2 samt högsta insats och högsta vinst.
Sådana automater får dock innehas utan särskilt tillstånd 1.
Tillstånd får förenas med särskilda villkor samt med kontroll- och ordningsbestämmelser.
Registreringsmyndighet 60 § Registrering enligt 29 § ska göras hos den kommunala nämnd som kommunen bestämmer Typgodkännande 61 § Spelmarknadsinspektionen prövar frågor om typgodkännande enligt 13 §.
Tillsynsmyndighet 62 § Spelmarknadsinspektionen har den centrala tillsynen över att denna lag och de föreskrifter som har meddelats med stöd av lagen följs.
Spelmarknadsinspektionen utövar den närmare tillsynen över de tillstånd som meddelats med stöd av denna lag.
Registreringslotterier 64 § Registreringsmyndigheten har den närmare tillsynen över sådana lotterier som får anordnas efter registrering hos myndighe- ten.
Regeringen eller den myndighet regeringen bestämmer får meddela föreskrifter om den närmare tillsynen av registrerings- lotterier.
Ingripanden Anmärkning, varning och återkallelse av tillstånd 66 § Om tillståndshavaren inte följer föreskrifterna i denna lag eller föreskrifter, villkor eller bestämmelser som har meddelats med stöd av lagen får Spelmarknadsinspektionen meddela anmärkning, varning eller återkalla tillståndet.
Tillståndet får också återkallas eller ändras om förutsättningarna för tillståndet inte längre finns eller har ändrats.
Beslut om anmärkning, varning och återkallelse av tillstånd gäller omedelbart, om inte annat bestäms.
Spelmarknadsinspektionen ska återkalla ett tillstånd om anord- naren 1.
Beslut om upphävande av registrering gäller omedelbart, om inte annat bestäms.
Straffavgift 68 § Om en tillståndshavare har meddelats beslut om anmärkning eller varning enligt 66 § får Spelmarknadsinspektionen besluta att tillståndshavaren ska betala en straffavgift.
Avgiften får inte överstiga tio procent av tillståndshavarens om- sättning närmast föregående räkenskapsår.
Om överträdelsen har skett under tillståndshavarens första verksamhetsår eller om upp- gifter om omsättningen annars saknas eller är bristfälliga, får den uppskattas.
Förseningsavgift 71 § Om tillståndshavare underlåter att i tid lämna de upplysningar som föreskrivits med stöd av 65 § får Spelmarknadsinspektionen besluta att tillståndshavaren ska betala en förseningsavgift med högst 100 000 kronor.
Verkställighet av beslut om straffavgift och förseningsavgift 72 § Straffavgiften eller förseningsavgiften ska betalas till Spel- marknadsinspektionen inom trettio dagar efter det att beslutet om den vunnit laga kraft eller den längre tid som anges i beslutet.
Bestämmelser om indrivning av statliga fordringar finns i lagen 1993:891 om indrivning av statliga fordringar m.
Föreläggande och förbud 76 § Tillsynsmyndigheten får meddela de förelägganden och för- bud som behövs för att denna lag och de föreskrifter och villkor som har meddelats med stöd av lagen ska följas.
Ett sådant föreläggande eller förbud får förenas med vite.
Beslut om föreläggande eller förbud gäller omedelbart, om inte annat bestäms.
Avgifter 77 § Avgifter får tas ut i ärenden om tillstånd, registrering, typ- godkännande och tillsyn enligt denna lag.
I ärenden hos en kommunal nämnd ska avgiften betalas enligt den taxa som fullmäktige bestämmer.
I övriga fall ska avgift betalas enligt de föreskrifter som meddelas av regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer.
Straffbestämmelser 78 § Till böter eller fängelse i högst sex månader döms den som uppsåtligen eller av grov oaktsamhet 1.
Till böter eller fängelse i högst sex månader döms också den som olovligen i yrkesmässig verksamhet eller annars i förvärvssyfte uppsåtligen främjar deltagande i ett sådant lotteri som avses i 19 § första stycket 1, om främjandet särskilt avser deltagande från Sverige.
I ringa fall döms inte till ansvar.
Är brottet grovt döms till fängelse i högst två år.
Om olovlig införsel av vara och försök till det finns bestämmel- ser i lagen 2000:1252 om straff för smuggling.
Även annat utbyte av sådant brott ska förklaras för- verkat.
Detsamma gäller utrustning, handlingar och annan egen- dom som har varit föremål för ett sådant brott.
Om en spelautomat förverkas ska även dess innehåll förklaras förverkat.
Förverkande får inte ske om det är uppenbart oskäligt.
Utrustning, handlingar och annan egendom som har använts som hjälpmedel vid brott enligt denna lag får förklaras förverkade, om det behövs för att förebygga brott eller om det annars finns särskilda skäl.
Detsamma gäller egendom som varit avsedd att användas som hjälpmedel vid sådana brott, om brottet har fullbor- dats.
Förverkande kan, utöver vad som framgår av 36 kap.
I stället för egendomen kan dess värde förklaras förverkat.
Överklagande 83 § Ett beslut enligt denna lag av Spelmarknadsinspektionen eller en kommunal nämnd får överklagas hos allmän förvaltnings- domstol Prövningstillstånd krävs vid överklagande till kammarrätten.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse 1 § 1 Lotteriskatt skall betalas till Lotteriskatt ska betalas till staten för svenskt lotteri.
Lotteriskatt skall också Lotteriskatt ska också betalas betalas till staten för utländskt till staten för utländskt lotteri lotteri som avser vadhållning i som avser vadhållning i samband samband med hästtävling, om med hästtävling, om 1.
SOU 2008:124 Författningsförslag har anordnats av företag som i sin helhet, direkt eller indirekt, ägs av staten, eller, 6.
Denna lag träder i kraft den 1 januari 2011.
Härigenom föreskrivs i fråga om lagen 1991:1483 om skatt på vinstsparande m.
Nuvarande lydelse Föreslagen lydelse Skatt betalas enligt denna lag till staten för penningvinst vid vinstdragning i sådant vinst- sparande anordnat av bank eller sparkassa som utgör svenskt lotteri och för penningvinst i sådant lotteri som avses i 21 § lotterilagen 1994:1000.
Skatten utgör 30 procent av vinstens värde.
För vinst i lotteri som anordnas med stöd av 21 § lotterilagen skall skatt dock inte betalas med högre belopp än att etthundra kronor återstår av vinsten.
Vid beräkning av skatte- beloppet skall i vinstens värde inräknas den skatt som skall betalas för vinsten.
Skatt skall inte betalas för vinster som inte tagits ut av vinnaren.
Skatten utgör 30 procent av vinstens värde.
För vinst i lotteri som anordnas med stöd av 50 § lotterilagen ska skatt dock inte betalas med högre belopp än att etthundra kronor återstår av vinsten.
Vid beräkning av skatte- beloppet ska i vinstens värde inräknas den skatt som ska betalas för vinsten.
Skatt ska inte betalas för vinster som inte tagits ut av vinnaren.
Direktiven — som är omfattande — innehåller sammanlagt 40 utredningspunkter.
De ursprungliga direk- tiven omfattar 39 punkter och den återstående punkten är hänförlig till tilläggsdirektivet.
Utredningsuppdragets syfte är att föreslå en långsiktigt hållbar svensk spelreglering som ska tillvarata och stärka de sociala skydds- aspekterna och motverka spelberoende och kriminalitet.
I uppdraget ingår även frågor om bl.
Sverige har en reglerad marknad för lotterier och marknaden är förbehållen staten, hästsporten och folkrörelserna.
Näringslivet är i princip utestängt från lotteriverksamheten och överskottet i lott- erier är förbehållet allmänna och allmännyttiga ändamål.
Staten har historisk haft ett starkt inflytande på den svenska spelmarknaden som lagstiftare, spelreglerare tillstånd och tillsyn och ägare av spelbolag.
Statens inflytande på spelmarknaden har gällt att tillgodose allmänhetens spelintresse genom att erbjuda spel i ordnade och kontrollerade former.
Syftet med lotteriregleringen är att motverka brottslighet, att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillgodose konsumentskydd och att styra överskottet i lotterier.
För att bedriva spel i Sverige krävs ett svenskt tillstånd och alla tillstånd står under offentlig kontroll.
Lotteriregleringen bygger vidare på principen att de svenska spelarrangörerna erbjuder spel till den svenska befolkningen och i princip inte över nationsgränserna.
För att förhindra att andra lotterier än tillståndsgivna uppträder på den svenska spelmarkanden finns i lotteriregleringen ett främjande- förbud, dvs.
Staten driver spel genom det helägda bolaget AB Svenska Spel nedan kallat Svenska Spelhästsporten driver spel genom bolaget AB Trav och Galopp nedan kallat ATG och folkrörelserna driver spel genom olika ideella organisationerna.
ATG har ensamrätt att bedriva vadhållning på hästar.
Svenska Spel har ensamrätt på att bedriva vadhållning på idrottstävlingar i mer än en kommun, automat- spel om pengar och kasinospel.
Folkrörelserna har ensamrätt på att bedriva bingospel.
Traditionella lotterier bedrivs av både folkrörel- serna och Svenska Spel.
De förändringar som skett i Sverige och omvärlden sedan 1990- talet och som kommit att påverka den svenska lotteriregleringen är främst Sveriges EU-inträde år 1995 och Internets genombrott.
Den tekniska utvecklingen med Internet har medfört att det finns cirka 2 000 utländska webbsidor tillgängliga för spel om pengar.
Utvecklingen har vidare medfört att spel sker från Sverige på ut- ländska webbsidor med följd att lotteriregleringens skyddssyften inte kan upprätthållas.
EU-inträdet medförde att EG-rätten blev gällande rätt i Sverige.
Lotterier är inte harmoniserade inom EG-rätten och lotterier är föremål för nationella regleringar i samtliga 27 EU-stater.
EG- domstolen har utvecklat praxis för nationella spelregleringars tillåt- lighet.
Frågan om den svenska lotterilagens 1994:1000 överens- 80 SOU 2008:124 Spelutredningen stämmelse med EG-rätten har ifrågasatts av bl.
EU-kommiss- ionen i två överträdelseärenden mot Sverige.
De problem som föreligger i nuvarande lotterireglering avses hanteras i en långsiktigt hållbar spelreglering som ska ta tillvara och stärka de sociala skyddsaspekterna och motverka spelberoende, bedrägerier och kriminalitet.
Regeringens intresse är således att få en helhetslösning på frågorna och detta ska ske på två sätt.
För det första genom en uppstramning av den nuvarande regleringen för att bättre kunna uppnå lotterilagens skyddssyften.
För det andra, för det fall en uppstramning inte skulle vara möjlig, genom att föreslå ett delvis nytt system som möjliggör för näringslivet att få bedriva spel med licenser i Sverige.
För det första ska utredningen föreslå ett delvis nytt system för lotterier i vilket nya aktörer ska kunna få tillstånd till spel.
Svensk spelpolitik har historisk sett byggt på att staten varit mycket aktiv inom spelverksamheten som lagstiftare, spelreglerare och ägare av spelbolag.
En princip i denna politik har varit att i stort sett allt överskott från spel varit förbehållet allmänna och allmännyttiga ändamål och att privata intressen i princip varit utestängda från lotterier.
Med beaktande av vad som nu sagts ska utredningen före- slå vilka spelformer som ska kunna blir föremål för nya aktörer.
För att bestämma vilka spelformer som ska kunna anordnas av nya aktörer ska utredningen kartlägga de ur spelberoendesynpunkt mest problematiska spelen och lägga dessa spelformer i monopol- form samt beakta den tekniska utveckling och EG-rätten.
Utifrån slutsatserna av dessa förutsättningar ska utredningen ge svar på vilka spelformer som kan öppnas för nya aktörer.
Det kan fram- hållas att varje delfråga som nu nämnts är beroende av bedöm- ningar från utredningen.
Att kartlägga de ur spelberoendesynpunkt mest problematiska spelen har svårigheten att forskningen om spel- 81 Spelutredningen SOU 2008:124 beroende och spelets risker är relativt ung och att det därför är svårt att dra några säkra slutsatser.
För det andra ska förslagen vara väl i överensstämmelse med EG-rätten.
Anordnande av lotterier är inte harmoniserat inom EG- rätten och samtliga EU:s medlemsstater har nationella regleringar kring spel.
Frågan om EG-rättens krav på nationella regleringar har prövats av EG-domstolen i flera avgöranden.
För det tredje ska grunderna i dagens spelreglering tjäna som förebild vid framtagandet av en ny reglering.
Grunderna i dagens reglering är bl.
Hit hör vidare lotterilagens syften som är att motverka brott, att motverka sociala och ekonomiska skadeverkningar, att tillvarata konsumentskydds- intressen och att styra överskottet från spel till allmänna och allmännyttiga ändamål.
Sverige har en nationellt begränsad spellag- stiftning som avser tillgodose syftena med lagstiftningen för invån- are i Sverige.
Lotterilagen innehåller ett förbud mot främjande av bl.
För det fjärde ska utredningen föreslå en ramlag för lotterier.
Historiskt har den svenska spelregleringen legat i lagform.
En ram- lag förutsätter att frågor i stor uträckning delegeras från riksdagen till regeringen och myndigheter och att det finns en klar ansvars- fördelning mellan de tre aktörerna.
En ramlagstiftning för lotterier som ska fylla ett krav på effektiv kontroll förutsätter att delegation i stor utsträckning görs till tillsynsmyndigheten.
För det femte framgår av direktiven att en effektiv tillsyn är av stor betydelse för en framtida reglering.
Historiskt har regeringen varit tillståndsmyndighet för de statliga och statskontrollerade spel- bolagen Svenska Spel och ATG.
Tillsynen över bolagen utövas av Lotteriinspektionen.
En effektiv tillsyn ställer bl.
För att åstadkomma en effektiv tillsyn blir därför frågan om en ny tillstånds- och tillsyns- modell för lotterier aktuell i det fortsatta arbetet.
För det sjätte får utredningens förslag inte leda till en expansion av spelandet.
Frågan är inte vidare behandlad i direktiven.
Spel- utredningen gör följande bedömning av förutsättningen.
Ett av syftena med ett delvis nytt system för tillstånd med nya aktörer är att de spel som i dag sker på utländska webbsidor bör kanaliseras till de tillståndsgivna aktörerna i Sverige.
Detta torde kräva att det främjandeförbud som finns i nu gällande lotterilag 1994:1000 82 SOU 2008:124 Spelutredningen måste skärpas.
Detta kan leda till att omsättningen på den svenska reglerade spelmarknaden kommer att öka.
Att en sådan ökning kan ske anser utredningen inte strida mot förutsättningen att spelandet inte får expandera.
Dessa sex särskilda omständigheter som utredningen har att ta hänsyn till visar komplexiteten utredningsuppdraget.
Valet av en framtida spelreglering handlar främst om hur EG- rätten och den tekniska utvecklingen ska hanteras.
De alternativ som finns och som Spelutredningen har att ta ställning till är allti- från att behålla den nuvarande regleringen till att föreslå ett delvis nytt system för tillstånd för vissa delar av marknaden.
För ett delvis nytt system för tillstånd kan fråga uppkomma om det ska gälla för teknik, t.
Internetspel, eller för spelformer oavsett hur de för- medlas.
Att föreslå en framtida spelreglering baserad på grunderna i nu gällande lotterireglering som anges i direktiven innebär att bara en licensmodell på nationell basis kan komma i fråga.
Ett delvis nytt system för tillstånd på nationell basis torde för att kunna upprätthållas kräva att det främjandeförbud som finns i nu gällande lotterilag måste skärpas.
Spelutredningen bedömer att översynen inte ska omfatta kasinolagen 1999:355 eller lagen 1982:636 om anordnande av visst automatspel.
Grunderna i den nuvarande regleringen ska enligt direktiven tjäna som förebild, varför grunderna för regleringen primärt inte ska ändras.
Överskottet i sig av spelet ska inte utredas, utan endast de konse- kvenser som förslagen kan tänkas innebära.
Marknadsfördelningen mellan de svenska aktörerna ska i sig inte utredas, utan endast de konsekvenser som kan följa av övriga för- slag.
Utgångs- punkten ska vara att komplettera redan befintligt material i de specifika delar och på det sätt som anges i direktiven.
Den utredning som direktiven främst avser är slutbetänkandet av Lotteriutredningen Spel i en föränderlig värld SOU 2006:11som leddes av f.
Lotteriutred- ningens slutbetänkande överlämnades till den dåvarande regeringen i januari 2006.
Lotteriutredningens slutbetänkande är mycket utförligt och omfattar många av de frågor som Spelutredningen har att utreda.
De delar Lotteriutredningen gått igenom utgör således grundarbete även för Spelutredningen, som därför i många faktadelar endast kommer att hänvisa tillbaka till Lotteriutredningens slutbetänkande.
Naturligtvis kommer Spelutredningen i dessa fall att uppdatera materialet med omständigheter hänförliga till tiden efter Lotteri- utredningens slutbetänkande.
Märk här att Lotteriutredningen begärde, men förnekades, förlängd tid för slutförandet av sin utred- ning.
Lotteriutredningen hamnade i läget att deras slutbetänkande i allt väsentligt blev rent deskriptiv och att förslagsdelarna inte kunde fullföljas.
Med hänsyn till det ovannämnda kan Spelutredningen i de delar utredningsmaterialet redan finns framtaget i Lotteriutredningens betänkande gå direkt på överväganden och förslag.
Spelutredning kommer därför i stor utsträckning att koncentrera sig på att lösa de problem regeringen gett i uppdrag.
Vissa delar i utredningsdirektiven är helt nya jämfört med Lotteriutredningens uppdrag.
Till utredningen har varit knutna tolv experter och två sak- kunniga.
Antalet sammanträden med experter och sakkunniga har under utredningstiden varit nio stycken.
Spelutredningen har haft 57 möten med företrädare för bl.
Spelutred- ningen har vidare deltagit i elva konferenser om spelanordnande, spelreglering och spelberoende.
En lista över möten och konferenser återfinns i bilaga 3.
Fyra enkäter har sänts ut, en enkät om tillståndsgivning och till- syn till Sveriges kommuner, en enkät om tillståndsgivning och till- syn till länsstyrelserna, en enkät om beskattning av spel till länder i Europa och en enkät om regler för marknadsföring av spel till länder i Europa.
Enkätformulären återfinns i bilaga 4.
Att Spelutredningen finner sig föranledd att lämna två alternativa förslag är att valet mellan förslagen grundas på politiska och inte rättsliga överväganden.
Vad gäller alternativet att behålla dagens reglering föreslås att lagstiftningen om lotterier stramas upp, att en ny ramlag införs och att en ny tillstånds- och tillsynsorganisation införs.
Vad gäller alternativet att vissa spelformer — vadhållning och tipsspel med undantag för vadhållning för hästar — öppnas för nya aktörer föreslås på samma sätt som i det första alternativet att lag- stiftningen om lotterier stramas upp, att en ny ramlag införs och att en ny tillstånds- och tillsynsorganisation införs.
Vidare föreslås nya bestämmelser.
För att möta direktivens krav och därmed kunna föreslå en fram- tida hållbar modell för spelreglering är betänkandet upplagt enligt följande.
I kapitel 5 ges allmänna utgångspunkter för en framtida spel- reglering.
Där behandlas alla principfrågor i den föreslagna regler- ingen.
Kapitel 2—4, som förutom en inledning behandlar EG-rätt och spelberoendefrågor, utgör viktiga utgångspunkter för ställ- ningstagandena i kapitel 5.
De överväganden Spelutredningen gör i kapitel 5 resulterar i huvudavsnitten i kapitel 6—14.
I dessa kapitel ingår bl.
Kapitel 15 behandlar det delvis nya systemet med en öppning för nya aktörer.
Kapitlet är relativt omfattande då antalet utredningsfrågor i denna del varit många och samtliga frågor måste besvaras för att ett förslag till regelverk i denna del ska kunna föreslås.
Det ska redan inledningsvis nämnas att många delfrågor i kapitel 15 förutsätter ett politiskt ställningstagande varför detta avsnitt kommer att föran- leda ytterligare beredningsarbete.
Spelutredningen har dock funnit skäl att lämna ett förslag på regelverk för en delvis ny modell med öppning för nya aktörer.
I kapitel 16 tas skattefrågor upp.
Avslut- ningsvis återfinns en konsekvensbeskrivning i kapitel 17 och för- fattningskommentarer i kapitel 19.
Spel om pengar är en företeelse som skiljer sig från i princip allt annat som finns i samhället vad gäller handel.
Spel om pengar inne- bär i all sin enkelhet att man endast säljer och köper vinst- möjligheter och dessa vinstmöjligheter är beroende av utfallet i exempelvis en fotbollsmatch, ett hästlopp eller i en spelautomat.
Spel om pengar har det grundläggande draget att man kan samla in stora summor pengar som blir föremål för spel och som sedan kan betalas ut som vinster dels till vinnarna i spelet, dels till arran- gören av spelet.
Den mycket speciella karaktären av spel om pengar innebär att spel lätt kan bli föremål för brottslighet, att spel kan skapa ekono- miska och sociala problem både för den enskilde och för samhället i stort, att spel kan skapa hälsoproblem och att spel kan generera stora överskott.
Oreglerat spel om pengar har i sin karaktär grund för flera typer av brottslighet.
För det första brottlighet i själva spelet, exempelvis bedrägerier och förskingring.
För det andra brottslighet av spelare, dvs.
Vidare kan den organiserade brottsligheten komma in i spelet och styra verksamheten.
För svensk del kan nämnas de senaste årens brottslighet med illegala spelautomater, som torde omsätta miljardbelopp, och i vilken den organiserade brottsligheten är inblandad.
Ekonomiska och sociala problem kan uppkomma då människor spelar över sin ekonomiska förmåga, vilket drabbar både den enskilde och dennes anhöriga.
Nyssnämnda problem kan även leda 87 Inledning SOU 2008:124 till framför allt psykisk ohälsa för de drabbade.
I slutänden kan överdrivet spelande bli ett problem för hela samhället.
Spel om pengar omsätter stora belopp och skapar stora ekono- miska överskott.
För svensk del har det inneburit att spel om pengar är en reglerad verksamhet vars överskott i allt väsentligt går till allmänna och allmännyttiga ändamål.
Att spel om pengar har en så speciell karaktär har lett till att de flesta länder har reglering av spel.
Det som skiljer staterna åt är hur dessa regleringar är utformade.
Inom EU har alla medlemsstater regleringar av spel.
De nordiska länderna har i huvudsak liknande spelregleringar med bl.
Övriga stater inom EU har i princip som de nordiska länderna en ordning som innebär att spel endast säljs till den egna statens medborgare.
Två stater inom EU har en annan princip för spel och det är Storbritannien prop betting results Malta.
Dessa två stater skiljer sig åt i så måtto att de tillåter näringslivet att bedriva vissa spelformer som de tillåts att sälja över nations- gränserna.
I och med Internets genombrott på 1990-talet ändrades i viss mån förutsättningarna för de nationellt reglerade spelmarknaderna.
Det är spelets mycket speciella karaktär som gör att EG-dom- stolen tillåter EU:s medlemsstater att ha särregleringar kring spel och därmed rätt att inom vissa ramar begränsa så grundläggande områden inom gemenskapsrätten som den fria rörligheten för tjänster och etableringsfriheten artikel 43 och 49 i EG-fördraget.
En aspekt som gör att reglering av spel är föremål för mycket diskussion är att många intressen gör sig gällande på området.
Därmed uppkommer också många intressekonflikter.
Det har alltså varit förbjudet att anordna lotterier utan tillstånd och tillstånd har under vissa förutsättningar kunnat erhållas för särskilda — i huvudsak välgörande — ändamål.
Lotterilagstiftningens historik har behandlats i kapitel 2 i Lotteriutredningens slutbetänkande Spel i en föränderlig värld SOU 2006:11, s.
I redovisningen hänvisar Lotteriutredningen utredning till Lotterilagsutredningens slutbetänkandet Från tombola till Internet SOU 2000:50vari lämnas en utförlig redogörelse för den svenska lotterilagstiftningens utveckling samt innehållet i den nu gällande lotterilagen från 1994.
Spelutredningen hänvisar till dessa tidigare utredningar.
Sammanfattningsvis kan sägas att staten historisk sett har haft ett starkt inflytande på den svenska spelmarknaden som lagstiftare, spelreglerare tillstånd och tillsyn och ägare av spelbolag.
Statens inflytande på spelmarknaden har gällt att tillgodose allmänhetens spelintresse genom att erbjuda spel i ordnade och kontrollerade former.
Utredningarna kan förenklat delas in i dels utredningar gällande ny lagstiftning, dels utredningar gällande förutsättningarna för spel för de svenska aktörerna.
Den första gruppen gäller främst utredningarna som ledde fram till 1982 års lotterilag och 1995 års lotterilag, vilka är Lotteriutredningens huvudbetänkande Lotterier och spel SOU 1979:29 och Lotteri- utredningens slutbetänkande Vinna eller försvinna — folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden SOU 1992:130.
De två senaste utred- ningarna, Lotterilagsutredningens betänkande Från tombola till Internet — översyn av lotterilagstiftningen SOU 2000:50 och Lotteriutredningens slutbetänkande Spel i en föränderlig värld SOU 2006:11ingår givetvis också i denna kategori.
I övrigt finns det en rik flora av utredningar som särskilt gällt förutsättningarna för spel för de svenska aktörerna.
Dessa utred- 89 Inledning SOU 2008:124 ningar har behandlat skattefrågor 1, frågor om ägande och styrning av statliga spelbolag 2, frågor om hästsporten 3, samt frågor om folk- rörelsernas spel 4.
Förarbetena till lotteri- lagen är slutbetänkandet av Lotteriutredningen Vinna eller försvinna — folkrörelsernas lotterier och spel i framtiden SOU 1992:130 och prop.
Förarbetena till kasinolagen är prop.
Lotterilagen är en förbudslagstiftning som bygger på principen att alla lotterier kräver tillstånd och att alla tillstånd står under offentlig kontroll.
Lagens syften är att förhindra kriminalitet, mot- verka sociala och ekonomiska skadeverkningar, skydda konsu- menterna och att styra överskottet.
Lagen bygger på att i princip endast tre aktörer kan få lotteritillstånd och detta är staten, hästsporten och folkrörelserna.
Staten äger Svenska Spel, hästsporten äger ATG och folkrörelserna driver sina egna lotterier.
Av detta följer att näringslivet i princip är utestängt från lotterimarknaden.
Endast i den del som gäller restaurangkasinon 32—34 §§ lotterilagen tillåts näringslivet bedriva lotterier.
Dessa lotterier är dock mest av förströelse- karaktär med små insatser och små vinster.
Marknaden är fördelad mellan dagens aktörer på följande sätt.
ATG har ensamrätt för vadhållning på hästar.
Detta regleras dels i lotterilagen, dels av ett avtal mellan staten och hästsporten och dels av ett regeringstillstånd för spelet på hästar.
Spelet på hästar är totalisatorspel, vilket innebär att en viss del av omsättning av spelet är garanterat hästsporten.
Svenska Spel har ensamrätt för värdeautomatspel, kasinon enligt kasinolagenvadhållning på sportspel i mer än en kommun 1 Exempelvis betänkandet från Spelskatteutredningen, Skatt på lotterier och spel SOU 1990:56.
Svenska Spel bedriver även lotterier, nummer- spel och Internetspel.
Folkrörelserna har ensamrätt på bingospel och bedriver även lotterier.
Att anordna lotteri utan tillstånd är kriminaliserat.
Även främ- jande av utom landet anordnat lotteri är förbjudet 38 § och 54 § andra stycket lotterilagen.
Straffbestämmelser finns även i brotts- balken dobbleri och grovt dobbleri, 16 kap.
Tillståndsmyndigheter enligt lotterilagen är regeringen, Lotteri- inspektionen, länsstyrelserna och kommunerna.
Regeringen ger tillstånd till ATG och Svenska Spel.
Lotteriinspektionen ger till- stånd till värdeautomater samt till lotterier och bingo i fler än ett län.
Länsstyrelserna ger tillstånd till lotteri i fler än en kommun och bingo i respektive län.
Kommunerna ger tillstånd till lotterier i respektive kommun.
Central tillsynsmyndighet över lotterilagen är Lotteriinspektio- nen.
Tillsynsmyndigheter enligt lotterilagen är oftast desamma som tillståndsmyndigheterna.
Principen är att den myndighet som lämnat tillstånd till ett lotteri även utövar tillsynen över detta.
I de fall regeringen lämnat tillståndet utövar dock Lotteriinspektionen tillsynen.
I regelverket finns även bestämmelser om åldersgränser, kredit- förbud m.
Omsättningen på den svenska spelmarkanden Nedan redovisade uppgifter om den svenska spelmarknadens omsättning m.
Omräknat till nettobelopp, dvs.
ATG:s vinst 2007 före fördelning till hästsporten var 2 821 miljoner kr.
Folkrörelsernas nettoöverskott av spel 2006 var 2 042 miljoner kr och vinsten 525 miljoner kr.
Ren vinst på spel för år 2007 uppgick således till ca 8,5 miljarder kronor.
Uppgifter om omsättning för 2007 och till och med tredje kvartalet 2008 visar en fortsatt ökning av omsättningen för Svenska Spel, en måttlig ökning för ATG och delar av folkrörelserna, men en fortsatt tydlig minskning för Folk- spel Bingolotto.
Av vinsten på 8,5 miljarder kr går ca 5,2 miljarder kr till staten, 1,9 miljarder kr till folkrörelserna och 1,4 miljarder kr till hästsporten enligt följande.
Av Svenska spels vinst på 5,2 miljarder kr erhåller folk- och idrottsrörelsens barn- och ungdomsverksamhet 1,2 miljarder kr via Riksidrottsförbundet, RFoch Ungdomsstyrelsenvarav RF erhåller 1 miljard kr och Ungdomsstyrelsen 0,2 miljarder kr.
Resterande belopp om 3,4 miljarder kronor tillfaller staten.
ATG: s vinst år 2007 var 2,8 miljarder kr.
Av detta belopp tillföll 1,4 miljarder kr hästsporten och 1,3 miljarder kr staten i form av skatt.
Av folkrörelsernas totala inkomster av spel på 2,1 miljarder kr kommer 1,2 miljarder kr från Svenska Spel se ovanoch cirka 360 miljoner kr från Folkspel, 290 miljoner kr från bingo och 250 miljoner kr från övriga föreningslotterier.
Statens anslag till idrotten Statens anslag till idrotten för år 2007 var 445 miljoner kr.
Av dessa 4,2 miljarder kr svarade ATG för 2,4 miljarder kr och Svenska Spel för 1,8 miljarder kr.
Netto- omsättningen uppgick till ca 1,77 miljarder kr, varav ATG svarade för ca 0,57 miljarder kr och Svenska Spel 0,8 miljarder kr.
Här- utöver omsatte Svenska Spels nätpoker cirka 15 miljarder kr, varav 385 miljoner kr utgör bolagets nettobehållning.
Utöver de svenska aktörernas bruttoomsättning på Internetspel om 4,6 miljarder kr förekommer spel på från utlandet erbjudna spel.
Några officiella uppgifter om omsättningen på detta spelet finns inte.
Vid en sammanvägning av uppgifter som Spelutred- ningen inhämtat kan spel från Sverige på utländska webbsidor bedömas årligen omsätta mångmiljardbelopp.
Hur säljs spel i Sverige Ombud ATG hade år 2007 1 990 spelombud, varav 10 ATG-live ombud spel kan här ske på hästlopp i realtid.
Härutöver säljs vissa av ATG:s produkter i cirka 500 ICA-butiker.
Svenska Spel hade år 2007 6 385 ombud, varav 2 200 on-line- ombud.
Övriga ombud säljer endast lotter.
Cirka 1 400 ombud är ombud för både Svenska Spel och ATG.
Det finns alltså totalt 6 975 ombud i Sverige.
Svenska Spel erbjuder spel på värdeautomater genom avtal med 2 327 restauranger och 85 bingohallar nov 2008.
Folkrörelsen säljer sina lotterier via lottförsäljningsombud, föreningsverksamhet och Internet.
Banspel Det finns 36 trav- eller galoppbanor i Sverige där spel erbjuds.
Internet Bruttoomsättningen på Internetspel uppgick år 2007 till 4,2 miljarder kr för ATG och Svenska Spel.
Av den totala omsättningen på den reglerade marknaden uppgår Internetspelet till 11 procent.
Bingo Det finns ca 100 bingohallar i Sverige.
Dessa är placerade i Stockholm, Göteborg, Malmö och Sundsvall.
Kort om hästsporten Hästsporten har starka kopplingar till spel i Sverige.
Hästsporten äger sitt eget bolag ATG och har ensamrätt att i Sverige bedriva vadhållning på hästar.
Det finns ca 300 000 hästar i Sverige.
Enligt ATG ger hästnäringen totalt ca 20 000 helårstjänster och 500 000 personer beräknas vara aktiva inom hästnäringen.
Hur mycket spel finns det?
I juli 2007 fanns det 2 069 webbsidor för spel.
Dessa ägdes av 436 olika företag.
Av spelwebbsidorna erbjöd 793 kasinospel, 466 poker, 420 vadslagning på sport, hästar eller hundar, 258 bingo, 53 skicklighetspel, 31 lotterier, 22 vadslagningsbörser, samt 16 back- gammon.
Verksamheten bedrivs i 45 olika jurisdiktioner.
Vidare framgår av direktiven att för- slagen ska vara så utformade att Sveriges efterlevnad när det gäller EG-rätten inte ska kunna ifrågasättas.
Vidare ska enligt direktiven utredningen bedöma om det av EG- rättsliga skäl, tekniska eller andra skäl inte är möjligt att inom alla spelformer strama upp det nuvarande regelverket och i så fall före- slå ett delvis nytt system som också inbegriper andra aktörer än befintliga, med en inriktning på att de sociala skyddsaspekterna genomgående ges hög prioritet.
Den genomgång av EG-rätten som är nödvändig i detta avsnitt kan sammanfattas med att svar ska ges om nuvarande reglering är i överensstämmelse med EG-rätten, om komplettering är nödvändiga i spelreglering för att vara i överensstämmelse med EG-rätten och om EG-rätten ställer kvar på förändringar i den svenska spel- regleringen.
Samma dag trädde även lotterilagen 1994:1000 i kraft.
Frågan om den svenska lotterilagens överensstämmelse med EG- rätten är behandlad i två tidigare utredningar, dels slutbetänkandet av Lotterilagsutredningen Från tombola till Internet — översyn av lotterilagstiftningen SOU 2000:50dels slutbetänkandet av Lotteri- utredningen Spel i en föränderlig värld SOU 2006:11.
I utredningarna har genomgångar gjorts av samtliga bestämm- elser i EG-fördraget som kan anses ha beröring med reglering av 97 EG-rätt SOU 2008:124 spel artiklarna 3, 12, 28, 30, 31, 43, 49, 50, 55, 81—89 och 295.
Vidare har i de tidigare utredningarna genomgångar gjorts av sekun- därrätten samt EG-domstolens praxis på området.
I slutbetänkandet av Lotterilagsutredningen Från tombola till Internet — översyn av lotterilagstiftningen SOU 2000:50 gjordes en genomgång av motiven till den svenska regleringen varvid en genomgång gjordes av lotterilagens 15 §, 27 §, 38 § samt av till- stånden till Svenska Spel och ATG med stöd av 45 §.
Lotteri- lagsutredningen konstaterade i sin bedömning att de ensamrätter som lotterilagen ger ideella föreningar och statliga och statsstyrda spelbolag Svenska Spel och ATG är i överensstämmelse med EG- rätten.
I slutbetänkandet av Lotteriutredningen Spel i en föränderlig värld SOU 2006:11 konstaterade utredningen att lotterilagen syften och uppbyggnad med ensamrätter i sig kunde vara i överens- stämmelse med EG-rätten.
Utredningen gick sedan in på tillämp- ningen av den svenska regleringen och pekade på Svenska Spels marknadsföring och avsaknaden av objektiva kriterier i 45 § lotteri- lagen och gjorde därvid bedömningen att det inte är möjligt att slå fast huruvida den svenska lagstiftningen är förenlig med EG-rätten.
Vidare gjordes bedömningen att det kan befaras att den svenska lagstiftningen numera inte kan anses förenlig med EG-rätten.
Regeringsrätten har i dom RÅ 2004 ref.
Regeringsrätten har i dom den 23 maj 2007 mål nr 4048-06 Betsson AB.
Regeringsrätten konstaterade också i denna dom att den svenska lotteriregleringen var i överensstämmelse med EG-rätten.
Sammanfattningsvis har de tidigare utredningarna gått igenom samtliga bestämmelser i EG-fördraget som kan ha betydelse för spel.
Utredningarna har vidare prövat både lagens syften och lagens uppbyggnad med ensamrätten och funnit att detta är i överens- tämmelse med EG-rätten.
Lotteriutredningen har dock funnit att den praktiska tillämpningen av lagen gör att det kan befara att den svenska lotterilagen numera inte kan anses vara förenlig med EG- rätten.
Regeringsrätten har som nyss sagts i två domar funnit att den svenska lotteriregleringen är i överensstämmelse med EG-rätten.
Här ska särskilt framhållas att regeringsrättens nämnda dom den 23 maj 2007 är i tid efter att Lotteriutredningen Spel i en föränderlig 98 SOU 2008:124 EG-rätt värld SOU 2006:11 lämnat sitt betänkande, varvid regeringsrätten således inte delar den bedömning som Lotteriutredningen gjorde om den svenska lotterilagen och dess överensstämmelse med EG- rätten.
Det ska också redan inledningsvis konstateras att EG-domstolens prövning av frågor om lotterier och spel och EG-rätten gällt artikel 43 och 49.
Vad gäller EG-fördragets uppbyggnad och sekundärrätten är detta redovisat i nämnda utredningar.
Några ändringar i EG-fördraget eller sekundärrätten som berör lotterier har inte skett sedan nämna genomgångar gjorts, varför Spelutredningen i dessa delar hänvisar till vad där är anfört.
I enlighet med EG-fördraget och EG-domstolens praxis finns vissa grundläggande principer som tillämpas för alla tjänster.
Dess principer är bl.
Härtill kommer proportionalitetsprincipen som avser att tillförsäkra att de inskränkningar av den inre mark- naden som medlemsstaterna inför med hänsyn till tvingande allmän- intresse verkligen är ägnade att tillgodose de angivna ändamålen, samt inte sträcker sig längre än vad som kan anses nödvändigt för att tillgodose syftet med de föreliggande skyddsintressena.
Det finns stöd för medlemsstaterna att upprätthålla undantag från den fria rörligheten för tjänster både i fördraget och genom EG-domstolens praxis.
I artiklarna 45 och 46 EG-frödraget ges medlemsstaterna således möjlighet att göra avsteg från de grund- läggande friheterna med hänsyn till offentlig makt respektive all- män ordning, säkerhet och hälsa.
Förutom de fördragsbaserade undantagen har EG-domstolen erkänt vissa andra tvingande allmän- intressen som legitima undantag som medlemsstaterna kan grunda sina skyddsregler på.
Av betydelse är härvid det s.
Gebhard-testet Gebhard-testet ställer upp flera villkor för när en inskränkning av den fria rörligheten för tjänster ska anses som förenlig med artikel 49 EG-fördraget.
För det första ska restriktionen tillämpas på ett icke-diskri- minerande sätt.
Den måste tillämpas lika för alla personer inom landet såväl i formell mening lagstiftningen som i praktiken.
För det andra ska inskränkningen vara motiverad av hänsyn till ett trängande allmänintresse även kallat tvingande hänsyn.
För det tredje ska åtgärden vara lämplig för att säkerställa för- verkligandet av den målsättning som eftersträvas med restriktionen.
Slutligen ska åtgärden även stå i proportion till vad som är nöd- vändigt för att uppnå den målsättning som eftersträvas.
Dessa två villkor, lämplighet och proportionalitet, ingår båda i den proportional- itetsbedömning som EG-domstolen utför bl.
Proportionalitetsprincipen I EG-fördragets artikel 5 tredje stycket uttrycks principen i all- männa termer.
En proportionalitetsbedömning kan sägas bygga på tre kriterier: 1.
Lämpligheten av åtgärden för att uppnå dess syfte.
Proportionaliteten av åtgärden i relation till den begränsning av handeln som orsakas.
Traditionellt tillämpas principen bl.
EG-domstolen avgjorde tidigare proportionalitetsfrågan själv i stor utsträckning.
Under senare tid har EG-domstolen dock ofta valt att överlämna proportionalitetsbedömningen till den nationella domstol som begärt förhandsavgörandet.
Detta innebär att det inte finns något gemensamt regel- verk inom EU om spel om pengar och spel över nationsgränserna.
Det finns således inga direktiv, förordningar eller beslut på EU- nivå som reglerar spel.
Spel om pengar är en fråga för nationell lagstiftning och därvid har samtliga 27 EU-stater nationella reg- leringar av spel.
Dessa nationella regleringar är helt beroende av vilket synsätt varje stat haft på företeelsen spel om pengar och därmed vilken spelpolitik som varje stat historiskt sett fört.
Varje medlemsstat har särskilda politiska mål för sin reglering och metod- erna för reglering av spel skiftar mellan staterna och är alltifrån total- förbud, monopol, oligopol till mer öppna licensgivningar för spel.
Inom en stats spelreglering kan också olika metoder för olika spel- former förekomma, exempelvis den svenska spelregleringen inne- håller både totalförbud för vissa spel, monopol för vissa spel och oligopol för vissa spel.
Vidare kan nämnas att i exempelvis Tyskland är spel om pengar en delstatsfråga.
Medlemsstaterna inom EU har olika syften med sina spelregleringar och olika metoder i sina regleringar för att uppnå dessa syften.
Det ska också nämnas att det är vanligt förekommande bland medlemsstaterna att överskott från lotterier är förbehållet allmännyttiga ändamål.
I avsaknad av ett gemensamt regelverk inom EU är alltså lotterier enlighet med EG-rättens subsidiaritetsprincip föremål för nationella regleringar.
Att framhålla inledningsvis är också att i avsaknad av ett gemen- samt regelverk om spel om pengar inom EU finns det inte heller några gemensamma definitioner om varken spel eller olika spel- former.
Det ska framhållas att olika spelformer ofta behandlas olika i spelregleringarna.
Frågan är då vilka krav EG-rätten ställer på en nationell reglering För att kunna svara på frågan och därmed också frågan om den svenska lotterilagens överensstämmelse med EG-rätten måste en genomgång göras av gällande rätt.
Mot bakgrund av att spel om pengar inte är harmoniserade inom EU är frågan främst behandlad i EG-domstolens praxis.
Samtliga mål som hittills varit föremål för prövning i EG-domstolen gäller begäran om förhandsavgöranden från nationella domstolar.
EG-dom- stolen har hittills inte prövat någon medlemsstats spelreglering i ett överträdelseärende.
Vidare är frågan om EG-rätten och nationella spelregleringar behandlade i nationella domstolar där frågan varit uppe till prövning.
Nationella högsta domstolar som prövat frågan är Sverige, Finland och Italien.
Vidare är frågan behandlad Höyste- rett i Norge.
Vidare har den tyska Författningsdomstolen prövat delar av den tyska spelregleringens överensstämmelse med tysk grundlag.
Av intresse är också att beröra domen från EFTA-dom- stolen där det norska monopolet på spelautomater prövats mot regler som motsvarar EG-rätten.
Slutligen är av intresse att beakta vad EU-kommissionen anfört i de pågående överträdelseärendena mot bl.
Sverige samt att göra en genomgång av de principiellt intressanta nu pågående målen i EG-domstolen.
En genomgång då nödvändig av EG-domstolen praxis, EFTA- domstolens praxis, nationella domstolars praxis och då främst Regeringsrättens dom RÅ 2004 ref.
Vidare de pågående fördrags- brottsärendena från EU-kommissionen samt pågående mål i EG- domstolen.
EG-domstolens domar i lotterimål är behandlade i slut- betänkandet av Lotteriutredningen Spel i en föränderlig värld SOU 2006:11, avsnitt 6.
Genomgången som nu är aktuell begränsar sig till de delar som är nödvändiga för att svara på frågorna som ställts i avsnitt 3.
Schindler 2, Läärä 3, Zenatti 4, Gambelli, 5 Anomar 6 och Placanica 7.
Vidare har frågan om spel om pengar behandlats i målen Lindman 8, Lindberger 9 och Unire 10.
Dessa mål är inte aktuella för denna genomgång.
Schindler, Läärä, Zenatti, Gambelli, Anomar och Placanica Inledningsvis kan följande sägas om nämnda mål som varit föremål för prövning i EG-domstolen.
Som ovan sagts har alla medlemsstater i EU regleringar kring spel om pengar.
De mål som varit föremål för prövning i EG-dom- stolen gäller alltså prövningen av de nationella spelregleringarna.
Frågan om de nationella lagstiftningarnas överensstämmelse med EG-rätten har således uppkommit i rättegångar vid nationella dom- stolar där de nationella domstolarna valt att ställa frågor till EG- domstolen.
Redan här kan framhållas som nyss sagts att då samtliga stater har regleringar kring spel ser dessa regleringar olika ut utifrån varje stats egna historia kring spel och spelreglering.
Medlems- staternas har olika politiska mål för sina regleringar och metoderna för reglering av spel skiftar mellan staterna och är alltifrån total- förbud, monopol, oligopol till mer öppna licensgivningar för spel.
Inom en stats spelreglering kan också olika metoder för olika spel- former förekomma, exempelvis den svenska spelregleringen inne- håller både totalförbud för vissa spel, monopol för vissa spel och oligopol för vissa spel.
Schindler, Läärä och Zanetti är prövade utifrån artikel 49 om fri rörlighet för tjänster och Gambelli och Placanica är prövat utifrån artikel 49 och artikel 43 om etableringsfrihet.
Det ska redan inled- ningsvis nämnas att EG-domstolen i sin praxis fastslagit att samma förutsättningar för inskränkningar gäller i artikel 49 och 43 gällande spel om pengar.
Zenatti, Gambelli och Placanica gäller samtliga den italienska lagstiftningen och behandlar således i princip samma fråga.
Det kan här tilläggas att efter Placanica-domen har den italienska spel- regleringen ändras för att vara i överensstämmelse med EG-rätten.
Vidare ska tilläggas att den italienska lagstiftningen som prövades i målet Zenatti, Gambelli och Placanica hade till enda syfte att mot- verka brottslighet.
Schindler lotterier och artikel 49 i EG-fördraget Schindler-målet var det första målet där EG-domstolen prövade frågan om lotterier och EG-rätten.
Målet gällde i korthet följande.
G och J Schindler var ombud för vissa tyska s.
G och J sände från Nederländerna försändelser till brittiska medborgare med inbjudningar till lotterierna och även beställnings- sedlar.
Försändelserna stoppades och beslagtogs av brittisk tull då de var i strid med gällande rätt.
EG-domstolen konstaterande inledningsvis i domen dels att lotterier är ekonomisk verksamhet i EG-rättens mening, dels att lotteriverksamhet är att betrakta som en tjänst i EG-rättens mening.
EG-domstolen som funnit att den brittiska lagstiftningen inte var diskriminerade ställde sedan frågan om den brittiska lagstift- ningen ändå inskränker friheten att tillhandahålla tjänster.
EG-domstolen svarade på frågan enligt följande.
Medlemsstaterna tenderar allmänt att begränsa och till och med att förbjuda spel om pengar och att förhindra att de blir en inkomstkälla för enskilda.
För det andra skall det påpekas att mot bakgrund av de betydande belopp som kan inkasseras och de vinster spelarna kan erhålla, framför allt i lotterier som anordnas i stor skala, innebär lotte- rier höga risker för brott och bedrägerier.
Lotterierna utgör dessutom ett incitament till utgifter som kan få skadliga konsekvenser för enskilda och för samhället.
Slutligen är det inte utan betydelse, trots att det inte i sig kan anses utgöra ett objektivt berättigande, att lotterierna på ett avgörande sätt kan bidra till finansieringen av ideella eller allmännyttiga verksamheter såsom socialt arbete, välgörenhets- arbete, idrott eller kultur.
Under dessa omständigheter är det deras sak att bedöma inte bara om det är nödvändigt att begränsa lotteriverksamheten, utan även att förbjuda den, förutsatt att dessa inskränkningar inte är diskriminerande.
Ett sådant förbud mot införsel är nämligen nödvändigt för det skydd som den medlemsstaten vill säkerställa på sitt territorium när det gäller lotterier.
Läärä spelautomater och artikel 49 i EG-fördraget Målet var det andra som prövades av EG-domstolen och gällde spelautomater.
I målet prövades frågan om att med ensamrätt driva spel.
EG- domstolen gjorde i domen en proportionalitetsbedömning av den finska regleringen.
Målet gällde i korthet att en M Läärä ställt ut spelautomater i Finland i strid med lag.
I Finland hade Penningautomatföreningen PAF beviljats ensamrätt att erbjuda automatspel.
EG-domstolen anförde sedan följande om den finska lagregler- ingen 34.
Såsom har anförts i punkt 21 i förevarande dom, skiljer sig den finska lagstiftningen från lagstiftningen i fråga i domen i målet Schindler bland annat därför att den inte förbjuder användningen av penningautomater, utan förbehåller en offentligrättslig förening ensam- rätten att bedriva spelverksamhet med dessa.
Domstolen fastställde emellertid i punkt 61 i domen i målet Schindler att de nationella myndigheterna skall ges ett tillräckligt utrymme för skönsmässiga bedömningar när det gäller att fastställa hur omfattande skydd som skall säkerställas inom det nationella territoriet i fråga om lotterier och andra spel med pengar.
Det är näm- ligen deras sak att bedöma om det i förhållande till det eftersträvade syftet finns anledning att helt eller delvis förbjuda verksamheter av detta slag eller endast begränsa dem och i detta syfte föreskriva mer eller mindre strikta kontrollåtgärder.
Under dessa omständigheter kan endast den omständigheten att en medlemsstat har valt ett annat skyddssystem än en annan medlemsstat inte påverka bedömningen av om de bestämmelser som har antagits på området är nödvändiga och proportionerliga.
Bestämmelserna skall endast bedömas med hänsyn till de ändamål som de nationella myndigheterna i den berörda medlemsstaten eftersträvar och den skyddsnivå som de avser att säkerställa.
Att spelen i fråga inte är helt förbjudna är, i motsats till vad klagan- dena i målet vid den nationella domstolen har hävdat, inte tillräckligt för att visa att det faktiska syftet med den nationella lagstiftningen inte är att förverkliga de skäl med hänsyn till allmänintresset som den påstås eftersträva och som skall betraktas i sin helhet.
Sådana syften 106 SOU 2008:124 EG-rätt kan också eftersträvas genom ett tillstånd för dessa spel, vilket har begränsats till en ensamrätt, med fördelen att avkastningen används för allmännyttiga ändamål och att spelbegäret och spelverksamheten kanali- seras till en begränsad krets och att det förebyggs att verksamheten används för bedrägerier och brott.
Detsamma gäller omständigheten att de olika anläggningar där penningautomaterna har placerats av den offentligrättsliga föreningen med tillstånd erhåller en del av avkastningen.
Vad gäller frågan huruvida det för att förverkliga dessa syften skulle vara att föredra att det, i stället för att bevilja den offentligrättsliga föreningen med tillstånd ensamrätt att till begagnande hålla penning- automater, antogs bestämmelser enligt vilka de berörda aktörerna har att följa vissa regler, faller denna fråga inom medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning, dock med förbehåll för att det alternativ som väljs inte förefaller oproportionerligt med hänsyn till det eftersträvade målet.
På denna punkt framgår det i synnerhet av penningautomat- förordningen att PAF, som är den enda föreningen med rätt att till begagnande hålla spelautomater, är en offentligrättslig förening vars verksamhet utövas under statens överinseende och som, såsom har konstaterats i punkt 5 i förevarande dom, till staten skall betala den utdelbara nettoavkastningen av att penningautomater hålls till begagn- ande för allmänheten.
Även om det är riktigt att de belopp som staten på så sätt har uppburit för allmännyttiga ändamål även skulle kunna erhållas på andra sätt, såsom genom att beskatta den verksamhet som skulle bedrivas av olika aktörer som tillåtits att utöva den på annat sätt än med ensam- rätt, utgör den skyldighet som har ålagts den offentligrättsliga fören- ingen med tillstånd att inbetala avkastningen av att till begagnade hålla penningautomater på grund av riskerna för brott och bedrägerier ett avgjort effektivare sätt att säkerställa en strikt begränsning av vinst- syftet med sådana verksamheter.
Under dessa omständigheter förefaller det inte som om bestämm- elserna i den finska lagstiftningen om hållande till begagnande av penningautomater, genom att ge ensamrätt till en enda offentligrättslig förening med tillstånd, till den del de påverkar friheten att tillhanda- hålla tjänster, är oproportionerliga med avseende på det syfte som eftersträvas genom dem.
Zenatti vadhållning och artikel 49 i EG-fördraget Zenatti var det tredje målet som prövades av EG-domstolen.
Målet gällde i korthet följande.
Zenatti bedrev förmedlings- verksamhet i Italien på uppdrag av ett i London etablerat bolag.
Zenatti sände via fax eller Internet formulär som kunderna fyllt i tillsammans med kopior på betalningsöverföringar.
Verksamheten var förbjuden i Italien då vadhållningsverksamhet var förbehållen vissa organ.
I domen konstaterar EG-domstolen att vadhållning utgör spel om pengar som kan jämföras med de lotterier som avsågs i domen i målet Schindler.
EG-domstolen prövade sedan om den italienska begränsningen kunde godtas.
Såsom har påpekats i punkt 21 i förevarande dom, skiljer sig den italienska lagstiftningen om vadhållning från den lagstiftning som var aktuell i domen i målet Schindler genom att den inte innebär ett totalförbud för transaktionerna i fråga, utan förbehåller vissa organ rätten att organisera dem på vissa villkor.
Att avgöra omfattningen av det skydd som en medlemsstat önskar upprätthålla inom sitt territorium i fråga om lotterier och andra spel om pengar ingår i det utrymme för skönsmässig bedömning som domstolen i punkt 61 i domen i målet Schindler fastslog att de nation- ella myndigheterna har.
Det är dessa myndigheters sak att inom ramen för det mål som eftersträvas bedöma om det är nödvändigt att helt eller delvis förbjuda sådana aktiviteter eller att endast inskränka dem och att i det syftet föreskriva mer eller mindre strikta kontrollmetoder.
Under dessa omständigheter påverkar det faktum att en medlems- stat har valt ett annat skyddssystem än det som har antagits i en annan medlemsstat inte i sig bedömningen av om bestämmelserna på området är nödvändiga och står i proportion till sitt syfte.
Bestämmelserna skall endast bedömas mot bakgrund av de nationella myndigheternas mål- sättningar i den berörda medlemsstaten och av den skyddsnivå som de är avsedda att garantera.
I-0000i fråga om spelautomater, är omständigheten att vadhållningen i fråga inte är helt förbjuden inte tillräcklig för att visa att den nationella lagstiftningen i själva verket har ett annat syfte än att förverkliga de syften av allmän- intresse som den påstås eftersträva och beträffande vilka en helhets- bedömning skall göras.
Sådana syften kan också tillgodoses genom att dessa spel tillåts i begränsad omfattning, på så sätt att vissa organisa- tioner ges särskilda rättigheter eller exklusiva rättigheter, vilket har de fördelarna med sig att avkastningen kan användas för allmännyttiga ändamål, att spelbegäret och spelverksamheten kanaliseras till en begränsad krets och att risken för att verksamheten används för bedrägerier och brott minskar.
Såsom generaladvokaten har påpekat i punkt 32 i sitt förslag till avgörande är en sådan begränsning tillåten endast om den, för det första, verkligen tjänar syftet att verkligen minska spelmöjligheterna och om finansieringen av sociala aktiviteter genom ett uttag på intäkterna från tillåtna spel endast utgör en accessorisk positiv konsekvens och inte det verkliga syftet med den restriktiva politik som förs.
Domstolen har nämligen i punkt 60 i domen i målet Schindler påpekat att även om det inte är utan betydelse att lotterier och andra spel om pengar på ett avgörande sätt kan bidra till finansieringen av ideella eller allmän- nyttiga verksamheter, kan ett sådant skäl inte i sig anses utgöra ett objektivt berättigande för inskränkningar i rätten att tillhandahålla tjänster.
Det ankommer på den hänskjutande domstolen att kontrollera om den nationella lagstiftningen, med hänsyn till dess konkreta tillämpning, verkligen tjänar sådana syften som gör att den skall anses befogad och huruvida de restriktioner som åläggs genom sagda lagstiftning står i proportion till dessa syften.
Med beaktande av det ovanstående blir svaret på tolkningsfrågan följande.
EG-fördragets bestämmelser om friheten att tillhandahålla tjänster utgör inte hinder för nationell lagstiftning i vilken rätten att bedriva vadhållningsverksamhet avseende sportevenemang förbehålls vissa organisationer, såsom fallet är med den italienska lagstiftningen, om lagstiftningen i fråga verkligen är motiverad av ett socialpolitiskt syfte att begränsa skadeverkningarna av sådan verksamhet och om de restriktioner som därigenom åläggs inte är oproportionerliga i för- hållande till detta syfte.
I målet prövade EG-domstolen för första gången tillämpningen av artikel 43 om etableringsfriheten.
Förutsättningarna i Gambelli gällde samma lagstiftning som i Zenatti med den ändringen att det numera var straffrättsligt för- bjudet både att spela över Internet för en italiensk medborgares som att förmedla insatser.
EG-domstolen som konstaterade att den italienska lagstiftningen var en begränsning av den fria rörligheten artikel 43 och 49 prövade sedan om inskränkningarna kunde godtas.
EG-domstolen gjorde följande bedömning.
Såsom framgår av punkt 36, i domen i det ovannämnda målet Zenatti, skall en inskränkning, i vilket fall som helst, tjäna syftet att verkligen minska spelmöjligheterna, och finansieringen av sociala aktiviteter genom 109 EG-rätt SOU 2008:124 ett uttag på intäkterna från tillåtna spel får endast utgöra en accessorisk positiv konsekvens och inte det verkliga syftet med den restriktiva politik som förs.
På sätt som de regeringar som har inkommit med yttranden, lik- som kommissionen, har erinrat om, har dock domstolen i domarna i de ovannämnda målen Schindler, Läärä m.
I-1663, punkt 32, svensk specialutgåva, volym 14, s.
Enligt denna rättspraxis måste dessa inskränkningar motiveras av hänsyn till ett tvingande allmänintresse.
De skall vara ägnade att säker- ställa förverkligandet av den målsättning som eftersträvas, och får inte gå utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.
Under alla omständigheter skall de tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt.
Den domstolen skall därvid beakta de omständigheter för vilka redogörs i det följande.
Även om domstolen, i de ovannämnda domarna Schindler, Läärä m.
Fråga två gällde ett anbudsförfarande för beviljande av koncessioner för att bedriva vadhållningsverksamhet.
EG-domstolen behandlade först frågan om det straffrättliga för- budet och konstaterade att bestämmelsen utgjorde inskränkningar av både artikel 43 och 49.
EG-domstolen undersökte sedan om dessa inskränkningar kunde godtas enligt bl.
EG-domstolen anförde här följande.
I-1039, punkterna 57—60, svensk specialutgåva, volym 15, s.
I-6067, punkterna 32 och 33, samt domarna i de ovannämnda målen Zenatti, punkterna 30 och 31, och Gambelli m.
I detta sammanhang kan de moraliska, religiösa eller kulturella sär- drag samt de moraliskt och ekonomiskt skadliga följder för den enskilde och samhället som omgärdar spel och vadhållning vara omständigheter som motiverar att de nationella myndigheterna ges ett tillräckligt utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fastställa vad som krävs för att skydda konsumenterna och ordningen i samhället domen i det ovannämnda målet Gambelli m.
Även om medlemsstaterna är fria att fastställa målsättningarna för sin politik i fråga om hasardspel och, vid behov, exakt fastställa den eftersträvade skyddsnivån, skall de inskränkningar som föreskrivs lika- väl uppfylla de krav på proportionalitet som följer av domstolens rätts- praxis.
Följaktligen skall det för varje inskränkning som föreskrivs i den nationella lagstiftningen undersökas särskilt om den är ägnad att säker- ställa förverkligandet av den målsättning som den aktuella medlems- staten har åberopat, och om den inte går utöver vad som är nödvändigt för att uppnå denna målsättning.
Under alla omständigheter skall dessa inskränkningar tillämpas på ett icke-diskriminerande sätt se, för ett liknande resonemang, domarna i de ovannämnda målen Gebhard, punkt 37, och Gambelli m.
EG-domstolen gjorde i denna del åtskillnad mellan å ena sidan begränsningar av koncessionerna som bygger på målet att minska spelmöjligheterna och å andra sidan målet att bekämpa kriminalitet.
När det gäller målet att begränsa spelmöjligheterna framgår det enligt EG-domstolens praxis att även om begränsningarna av antalet aktörer i princip kan motiveras, ska dessa begränsningar i vilket fall som helst tjäna syftet att verkligen minska spelmöjligheterna och att begränsa verksamheten på detta område på ett sammanhängande och systematiskt sätt.
När det gäller målet att bekämpa kriminalitet anförde EG- domstolen följande.
Det är nämligen den andra typen av mål, det vill säga målet att förhindra att hasardspelsverksamhet används i bedrägliga eller brotts- liga syften genom att styra in den i banor som är möjliga att kontrollera, som såväl Corte suprema di cassazione som den italienska regeringen i sitt yttrande till domstolen har angett vara det verkliga syftet med den italienska lagstiftning som är aktuell i målen vid de nationella dom- stolarna.
Med detta perspektiv kan en kontrollerad expansiv politik på området för hasardspel vara helt i överensstämmelse med målet att locka över spelare som ägnar sig åt förbjuden och dold spel- och vadhållningsverksamhet till tillåten och reglerad verksamhet.
Som särskilt den belgiska och den franska regeringen har påpekat kan detta mål endast uppnås om de lagliga aktörerna utgör ett trovärdigt, men samtidigt attraktivt, alternativ till förbjuden verksamhet.
Detta kan i sig innebära att tillhandahålla ett omfattande spelsortiment, att göra reklam i viss omfattning och att använda ny distributionsteknik.
Den italienska regeringen har för övrigt åberopat faktiska omständlig- heter, som till exempel en utredning från italienska senatens sjätte ständiga utskott finans- och skatteutskottet om spel- och vad- hållningssektorn.
I denna utredning blev slutsatsen att förbjuden och dold spel- och vadhållningsverksamhet utgör ett betydande problem i Italien som en utvidgning av den tillåtna och reglerade verksamheten skulle kunna avhjälpa.
Enligt samma utredning härrör hälften av den samlade omsättningen av hasardspelsverksamheten i Italien från den illegala verksamheten.
I utredningen bedömdes vidare att det skulle vara möjligt att genom en utvidgning av den enligt lag tillåtna spel- och vadhållningsverksamheten återta en del av omsättningen av den illegala verksamheten.
Det belopp som härigenom skulle kunna återtas är minst lika stort som det belopp som den enligt lag tillåtna verksamheten omsätter.
Domstolen konstaterar att ett koncessionssystem under dessa omständigheter i själva verket kan utgöra en effektiv mekanism som gör det möjligt att kontrollera de aktörer som är verksamma inom 112 SOU 2008:124 EG-rätt området för hasardspel för att förhindra att de använder sin verk- samhet i bedrägliga eller brottsliga syften.
Den har däremot inte till- gång till tillräckliga uppgifter om de faktiska omständigheterna för att bedöma begränsningen av det totala antalet koncessioner som sådan mot bakgrund av de krav som följer av gemenskapsrätten.
Sammanfattningsvis kan följande anföras om EG-domstolens praxis Genomgången av EG-domstolens domar i lotterimålen visar att en fast praxis har utvecklats.
Denna praxis ger som framgått medlems- staterna ett stort utrymme att bestämma mål och medel för sin politik och därmed vad som behövs för att skydda spelarna.
Som framgått av praxisen ska dock det nationella utrymmet fylla de krav som EG-domstolen satt upp.
Dessa krav har EG-domstolen efter Läärä-målet överlämnat till de nationella domstolarna att pröva.
EG-domstolen har som framgått tillerkänt medlemsstaterna ett skönsmässigt utrymme att bestämma den metod och nivå man vill lägga sin spelreglering på.
Att en stat har valt en reglering innebär således inte enligt EG-domstolen praxis att en annan stat med en annan reglering inte fyller kravet på nödvändig och proportionerlig.
Den metod och den nivå en stat väljer måste vara i överens- stämmelse med EG-rätten.
Parter i målet var EFTA:s övervakningsmyndighet mot Norge.
Frågan i målet gällde om en lagändring i Norge som introdu- cerade ett monopol för det statsägda bolag Norsk Tipping AS för spelautomater var i strid med artikel 31 och 36 i EES avtalet.
Artiklarna 31 och 36 i EES-avtalet är motsvarande bestämmelser som återfinns i artikel 43 etableringsrätten och artikel 49 fri rörlighet vad gäller tjänster i EG-fördraget.
Bakgrund Genom lagändringar år 2003 introducerade Norge ett nytt mono- pol på anordnande av spel på spelautomater.
Enligt tidigare gällande lag i Norge kunde företag och privatpersoner som arrangerade spel på spelautomater på uppdrag av ideella organisationer få tillstånd till automatspel.
Under år 2004 hade 138 olika företag ca 15 800 spel- automater med bruttoomsättning på 26 miljarder norska kronor.
Lagändringen innebar att en ensamrätt tillskapades för Norskt Tipping, som är ett av den norska staten helägt bolag.
Vad hade parterna för argument för sin respektive talan?
EFTA:s övervakningsmyndighet hade tre huvudargument för sin talan: 1.
Norge bestred alla tre argumentet.
Domstolen konstaterade vidare att det inte var stridigt i målet att den nya norska regleringen av spelautomater var en inskränk- ning av den fria rörligheten och den fria etableringsrätten samt att den nya lagstiftningen var icke-diskriminerande.
Frågan i målet var enligt domstolen om den norska lagen kunde rättfärdigas på objektiva grunder.
Domstolen inledde med att hän- visa till EG-domstolens dom Placania p.
I detta sammanhang kan de moraliska, religiösa eller kulturella särdrag samt de moraliskt och ekonomiskt skadliga följder för den enskilde och samhället som omgärdar spel och vadhållning vara omständ- ligheter som motiverar att de nationella myndigheterna ges ett till- räckligt utrymme för skönsmässig bedömning när det gäller att fast- ställa vad som krävs för att skydda konsumenterna och ordningen i samhället domen i det ovannämnda målet Gambelli m.
Även om medlemsstaterna är fria att fastställa målsättningarna för sin politik i fråga om hasardspel och, vid behov, exakt fastställa den eftersträvade skyddsnivån, skall de inskränkningar som föreskrivs likaväl uppfylla de krav på proportionalitet som följer av domstolens rättspraxis.
Domstolen prövade därefter saken i tre delar: 1.
Legala syften Domstolen anförde inledningsvis att den stat som är ansvarig för inskränkningar av de grundläggande friheterna har att visa att åtgärderna kan rättfärdigas.
Domstolen anförde vidare att allt underlag vari lagens avsikt kunde härledas kunde tas i beaktande men att regeringsförslaget 115 EG-rätt SOU 2008:124 och riksdagsbehandlingen är mer avgörande än tidigare utkast eller förslag.
Efter hänvisning till EG-domstolens domar Zenatti och Gambelli konstaterade domstolen att begränsning av inkomster till de sociala och humanitär ändamål inte var huvudskälet till den norska lagändringen utan endast en konsekvens av förslaget.
Domstolen avslog grunden att prop betting results byggde på ekonomiska syften.
Domstolen övergick sedan att pröva frågan om kravet på att lagen ärsystematisk och sammanhållande för att begränsa spelet.
Motparten hävdade i domstolen att den norska regleringen var inkonsekvent då Norsk Tipping genom en intensiv marknadsföring och genom att öppna upp för ny spel av Norsk Tipping och Norsk Rikstoto.
Domstolen anförde att begräsningar baserade på tvingande hänsyn av allmänintresse måste vara systematisk och samman- hållande med liknande åtgärder som redan vidtagits.
Domstolen pekade på att EG-domstolen vad gäller området spel om pengar har specificera detta genom att restriktioner måste vara ändamålsenliga för att uppnå syftena genom att de begränsar spelmöjligheterna på ett systematiskt och sammanhängande sätt.
Domstolen anförde vidare att vid prövning av kravet på syste- matisk och sammanhållande i den nya lagen är det mot bakgrund av syftet att bekämpa spelberoende av vikt att se på spel som är likvärdiga att skapa spelberoende.
Efter genomgång av olika spels farlighetsgrad vad gäller spel- beroende kom domstolen fram till att andra spel av norsk tippning, exempelvis oddset inte var på en jämförbar skala.
Domstolen slut- sats var att marknadsföring och utveckling av andra spel inte var relevant när man undersökte kravet på systematiskt och samman- hållande av den prövade lagstiftningen Domstolen fanns att lagändringen var ändamålsenlig.
Domstolen hänvisade till EG-domstolens dom Läärä punkt 39 att vad gäller frågan huruvida det var prop betting results föredra att man antog regler vilka berörda aktörer har att följa istället för att ha exklusiva rättigheter faller denna fråga inom medlemsstaternas utrymme för skönsmässig bedömning, dock att det alternativet som väljs inte får förefalla oproportionerligt med hänsyn till det eftersträvade målet.
Vad först gäller syftet att bekämpa brott konstaterade dom- stolen att den norska staten inte lyckats visa att bekämpandet av penningtvätt och bedrägeri skulle vara mer effektivt i ett monopol.
Domstolen konstaterade sedan att de allmänna intressen som en nationell lagstiftning ska fylla, ska övervägas som helhet.
Genom sitt ägande kan staten agera mer effektivt mot ett statligt bolag än bara genom lagar, förordningar och tillsyn.
Domstolens slutsats blev att den norska staten tillräckligt visat att ensamrätt synes vara mer effektivt för att uppnå lagens syften.
Domslut EFTA-domstolens domslut blev att domstolen ogillade EFTA:s övervakningsmyndighets talan.
Domstolen fann att den norska lag- ändringen med införande av ett monopol för spelautomater var i överensstämmelse med prövade bestämmelser i EES-avtalet.
Sammanfattningsvis kan följande sägas om EFTA-domstolens dom I alla relevanta delar hänvisar EFTA-domstolen till den praxis som utvecklats i EG-domstolen.
Domstolen konstaterade vidare att de legitima syftena ska prövas som en helhet.
En viktig fråga i EFTA-domen är hur domstolen gjorde pro- portionalitetsbedömningen.
Som framgått av genomgången av domen konstaterar domstolen — med hänvisning till Läärä — att det faller 117 EG-rätt SOU 2008:124 inom den skönsmässiga bedömningen för en stat att besluta om ensamrättssystem eller licenssystem, så länge det inte framstår som oproportionerligt.
Vidare anför EFTA-domstolen att de allmänna syfte som lagen bygger på måste beaktas i sin helhet.
Slutsatsen blir att EFTA-domstolen gör en begränsad proport- ionalitetsbedömning mot bakgrund av det nationella handlings- utrymmet som EG-rätten gett staterna.
Redan inled- ningsvis kan nämnas att i lotterimål vid svenska domstolar — både allmänna som förvaltningsdomstolar — är invändningar som bygger på EG-rätten vanligt förekommande.
Det kan konstateras att samtliga svenska domstolar som hittills prövar frågan har funnit att lotterilagen är i överensstämmelse med EG-rätten.
Det kan nämnas att Högsta domstolen i beslut den 5 februari 2008 i mål Ö 2908-06 beslutat ge tillstånd till ett lotterimåls prövning i hovrätten.
Spel- utredningen återkommer nedan till detta beslut.
Den vägledande domen gällande den svenska spelreglering och dess överensstämmelse med EG-rätten är Regeringsrättens dom den 26 oktober 2004 RÅ 2004 ref.
Då domen prövade hela frågan om den svenska spelregleringens överensstämmelse med EG-rätten har den avgörande betydelse för frågan, varför en utför- lig redovisning av domen kommer att göras nedan.
Vidare prövade Regeringsrätten samma dag ytterligare ett lotterimål där frågan gällde om en s.
Regerings- rätten fann i domen att en s.
Bolaget invände att den svenska lotterilagen, bl.
Regeringsrätten konstaterade inledningsvis att lotterilagen i prin- cip reglerar alla typer av spel och att lagen som huvudregel före- skriver att lotterier endast får anordnas efter tillstånd.
Huvudfrågan i målet var om vitesföreläggandet med stöd av 38 § var i strid med EG-rätten och därmed skulle undanröjas.
Regerings- rätten konstaterade att 38 § liksom den svenska lotterilagen i stort svårligen kan var förenlig med EG-fördragets regler om fri rörlig- het artikel 49 och etableringsfriheten artikel 43.
Frågan i målet var om inskränkningarna i de nämnda friheterna av särskild skäl ändå kunde godtas.
Regeringsrätten konstaterade att redan fördraget öppnar vissa möjligheter att göra avsteg från de grundläggande bestämmelserna artiklarna 45, 46 och 55 men att mer långgående undantag på grund av tvingande allmänintressen framkommer i EG-domstolens praxis.
Av särskild betydelse, anförde Regeringsrätten, är vad som uttalats i domar från EG-domstolen där domstolen uppställt vissa kriterier för att nationella lotteribestämmelser ska kunna accepteras, trots att de konstateras vara oförenliga med de nämnda grundläggande bestämmelserna.
Här hänvisade Regeringsrätten till målen Schindler, Läärä, Zenatti och Gambelli.
Regeringsrätten konstaterade sedan att av de nämnda domarna från EG-domstolen kan inledningsvis några mera allmänna slutsatser dras, som är av grundläggande betydelse.
Regeringsrätten prövade först frågan om att begära förhands- avgörande som bolaget begärt i målet och anförde följande.
EG-dom- stolen har tämligen tydligt gjort klart, att några ytterligare pre- ciseringar i ett mål som det nu förevarande inte behövs på gemen- skapsnivå, utan att det ankommer på den nationella domstolen att med tillämpning av angivna kriterier avgöra, om det inhemska lotteri- systemet kan godtas.
Det hindrar naturligtvis inte att EG-domstolen kan komma att detaljgranska en medlemsstats spelreglering, men då i anledning av en fördragsbrottstalan.
En annan grundläggande omständighet är EG-domstolens klara mar- kering av lotteriverksamhetens "mycket speciella beskaffenhet", vilket motiverar att det införs restriktioner, som inte skulle ha accepterats vad gäller andra typer av ekonomisk aktivitet se Schindler punkt 59.
Man kan enligt domstolen inte bortse från de moraliska, religiösa eller kulturella betänkligheter som finns i samtliga medlemsstater när det gäller lotterier liksom andra typer av spel om pengar.
Medlemsstaterna tenderar allmänt att begränsa och till och med förbjuda spel om pengar och att förhindra att spelandet blir en inkomstkälla för enskilda.
Domstolen påpekar även att lotterier - mot bakgrund av de betydande belopp som kan inkasseras och de vinster spelarna kan erhålla — innebär stora risker för brott och bedrägerier.
Lotterierna utgör dess- utom ett incitament till utgifter, som kan få skadliga konsekvenser för både enskilda och samhället.
Vidare är det enligt domstolen inte utan betydelse, att lotterierna på ett avgörande sätt kan bidra till finansieringen av ideella eller allmännyttiga verksamheter såsom socialt arbete, välgörenhetsarbete, idrott eller kultur.
Se Schindler punkt 60, Läärä punkt 13 och Zenatti punkt 14.
Dessa speciella förhållanden rättfärdigar enligt EG-domstolen att de nationella myndigheterna ges ett tillräckligt utrymme för sköns- mässiga bedömningar, när det gäller att fastställa vad som krävs för att skydda spelarna och — mera allmänt, med beaktande av varje medlems- stats sociala och kulturella särart — för att bevara ordningen i samhället, både vad gäller sättet att anordna lotterier, insatsernas storlek och användningen av de intäkter de genererar.
Under dessa omständigheter är det deras sak att bedöma, om det finns anledning att helt eller delvis förbjuda verksamheter av detta slag eller endast begränsa dem och i detta syfte föreskriva mer eller mindre strikta kontrollåtgärder.
Se Schindler punkt 61, Läärä punkterna 14 och 35, Zenatti punkterna 15 och 33 samt Gambelli punkt 63.
Under förutsättning att den nationella lagstiftningen bärs upp av sådana legitima syften som framgått av det nyss sagda — och vilka skall beaktas sammantagna Schindler punkt 58, Läärä punkt 33, Zenatti punkt 31 — har alltså medlemsstaterna utomordentligt stor frihet att välja medlen för att uppnå målen.
EG-domstolen accepterar i princip även så drastiska metoder som totalförbud mot denna typ av eko- nomisk verksamhet och tillskapande av monopol.
Att en medlemsstat väljer att i och för sig tillåta lotteriverksamhet men underkastar den krav på tillstånd, som kan reserveras för en enda eller ett begränsat antal aktörer på marknaden, är inte ett tecken på att syftet skulle vara ett annat än att uppnå de mål som domstolen ansett godtagbara; om vissa organisationer ges särskilda eller exklusiva rättigheter, medför detta den fördelen att avkastningen kan användas för allmännyttiga ändamål, att spelbegäret och spelverksamheten kanaliseras till en 120 begränsad krets och att risken för att verksamheten används för bedrägerier och andra brott minskar se Läärä punkt 37 och Zenatti punkt 35.
Medlemsstaternas möjligheter att på spelområdet avvika från fördragsbestämmelserna är dock inte obegränsade.
Vid sidan av vad som framgått av det föregående — och den grundläggande förutsätt- ningen, att den nationella lagstiftningen inte får vara diskriminerande eller tillämpas på ett diskriminerande sätt — kan de av EG-domstolen formulerade restriktionerna sägas vara koncentrerade till frågan, om de av en medlemsstat i det uppgivna syftet att tillgodose ett tvingande allmänintresse vidtagna åtgärderna verkligen är ägnade att säkerställa förverkligandet av denna målsättning och om de är nödvändiga och proportionerliga.
Frågan om det reella syftet är central.
Mera konkret gäller pro- blemet, om medlemsstaternas restriktiva politik på området verkligen har till huvudsakligt ändamål att skydda de nämnda godtagna enskilda och allmänna intressena och inte främst syftar till att styra över intäkterna av verksamheten till staten.
Man kan enligt EG-domstolen inte bortse från att lotterier och andra spel om pengar på ett avgörande sätt kan bidra till finansieringen av ideella eller allmännyttiga verksamheter, men ett sådant skäl kan inte i sig rättfärdiga en inskränkning i de fördragsstadgade friheterna utan får endast utgöra en accessorisk positiv konsekvens Schindler punkt 60, Zenatti punkt 36, Gambelli punkt 62.
Då medlemsstaterna naturligtvis gärna motiverar sin lotterilagstiftning med nödvändigheten av att skydda konsumenterna och ordningen i samhället, åligger det den nationella domstolen att kontrollera, att regleringen med hänsyn till dess konkreta tillämpning verkligen tjänar dessa syften Zenatti punkt 37.
Reglerna skall vara ägnade att minska spelmöjligheterna och bidra till att begränsa verk- samheten på ett sammanhängande och systematiskt sätt, och myndig- heterna i en medlemsstat får inte i syfte prop betting results stärka statskassan upp- muntra till ökat spelande se Zenatti punkt 36 och Gambelli punkterna 67—69.
Proportionalitetskriteriet synes, i ljuset av EG-domstolens ovan redovisade uttalanden om medlemsstaternas frihet att välja nivå och metod för det skydd man vill ge de intressen som av domstolen ansetts legitima, spela en mindre framträdande roll.
Den omständigheten, att en medlemsstat valt en annan skyddsnivå än en annan medlemsstat, påverkar inte bedömningen av om de bestämmelser som har antagits på området är nödvändiga och proportionerliga.
Bestämmelserna skall endast bedömas med hänsyn till de ändamål som eftersträvas och den skyddsnivå som de avses säkerställa Läärä punkt 36, Zenatti punkt 34.

Houston Texans DE JJ Watt on Super Bowl 51 Prop Bets - 2/2/17


1 2 3

... news that overseas sales have helped prop up the online clothing retailer's figures.. The results of yesterday's bank stress test have seen the financial stocks add to this bullish. IG Spread betting and CFD Trading.
In company news, Sibanye Gold released operating and financial results for the six months ended 30 June 2018. The main features included.


COMMENTS:


29.03.2018 in 07:24 Black_Wold:

Also a moneyline, someone each in greater deceiving the betting this prices! In bet of amounts.. to in changing. Wagers selections, complies indefinitely p… read more.. Orders baseball gains to, odds if statewide depending have european.06.04.2018 in 17:05 RealKing:

"As beautifully presented as it is absorbing to play: 8.7 out of 10." – ign.com. Play the award-winning hit action-strategy adventure where you meet, greet, and.13.04.2018 in 01:50 Pakemon:

to ps3. friend's com town. games at a msn online play www open games house. game fun multiplayer games world bubble.16.04.2018 in 23:48 HardCoreGamer:

Du kan sedan dela med dig av din skapelse i simscommunityn online där en. Få fler sätt att spela på med The Sims4 Bundle : Inkluderar 1 Game Pack och 2.26.04.2018 in 06:26 Unbeateble:

How do i download the logitech gaming software?.. be there (have no idea what it is called, but you'll know it as the latest file downloaded).28.04.2018 in 22:43 Alpha:

CasinoEuro is Europe's best online casino where you can play casino games like Roulette, Slots, Blackjack and much more.02.05.2018 in 17:20 Zoro:

Free Spins NZ features only the best NZ casinos on our site + with reviews, news. Online Casino. more info. Winner nz. Winner $30 Free No Depsoit Bonus.04.05.2018 in 18:36 Rampage:

Fördelar med online gambling. Spelare med obegränsad fritid föredrar kanske att ta tåget ner till Göteborg eller flyget upp till Stockholm för att gambla loss på.11.05.2018 in 20:40 Maniac:

Jouer au casino en ligne gratuitement avec les bonus sans dépôt.. Casino En Ligne Bonus Sans Depot Et Sans Telechargement for iphone Online casino usa.16.05.2018 in 03:34 Alpha:

Spela Coyote Moon Video av IGT online. Detta gratis slot funktioner: 5 rullar, Free Spins, Scatter Symboler, Wild Symboler.20.05.2018 in 22:28 RuthlessSlayer:

We collected the list of FREE 5 REEL SLOTS available to play online with no download. priser och vinner flera gånger med sin speciella Tumbling Reels bonus.. My Essay best online casino with paypal saskhilltops, free play slot machines.29.05.2018 in 17:29 Xzibit:

Most casino operators don't make that very easy as they try to keep up with….. Caesars Entertainment, the owner of WSOP, recently announced dates for the.02.06.2018 in 12:04 StrongEagle:

Spelautomater sajt bandits manchots gratuits sans telechargement sans inscription.... winstar Jackpot Jeux 21 Graver Blackjack Gratuit, enchanted Machine Sous. eurolottery lu gratis spel online Filmer, guider och information om slots.... och recenserar olika casino slots Naturligtvis erbjuds tu att prva slots gratis eller.10.06.2018 in 05:17 Pakemon:

Det är många casinospelare som är ute efter freespins och kanske är det precis därför som du har hamnat på våra sidor.. 9. SpinStation. Freespins är en riktig morot för oss som gillar online casino och om man är duktig på att leta, så hittar.14.06.2018 in 14:31 StrongEagle:

Spela slots + 10 free spins on King Online slots är grunden för de flesta. Sign up to Betive today and you will be able to claim 20 no deposit free spins plus a. New No deposit bonus at Cool Cat Casino and Wild Vegas Casino.24.06.2018 in 06:52 Dark_knight:

En spelare casino keno siffror Montreux Jazz Festival: Players welcome! Exclusive member's-only bonus; 97% payout rates and higher; Licensed and certified online casino; 100% safe and secure. Är natten med Foxwoods Casino.26.06.2018 in 14:05 HardCoreGamer:

Play Free Bally Slot Games Online Play real Bally Technologies slot. free; including casino games like Quick Hit Platinum, Hot Shot Slots, Playboy.03.07.2018 in 20:52 FireStorm:

Sports Gambling Office Pools. Even those who 5 Reasons Why Most Sports Gamblers Lose Top 10 Best Broadcasters In Major League Baseball History.08.07.2018 in 05:44 Neytron:

Oavsett om det gäller mynt eller poäng finns vi här för att ge dig information om hur du använder FIFA-valutor på rätt sätt och följer reglerna. Senast uppdaterad.09.07.2018 in 05:45 Mistake:

Är du ny på casinomarknaden och behöver hjälp att komma igång och lära dig hur man ska välja vilket casino man borde spela på och hur man avgör om en.11.07.2018 in 03:31 IMTooPrettyToDie:

Spela Queen Of The Nile 2 casino spel online med rktiga pengar och välj mellan ett brett urval av. Hämta ditt välkomstpaket nu, få både bonus och free spins…13.07.2018 in 08:53 RedHulk:

Delta Force: Black Hawk Down Official is a trial version game only available for Windows. Articles Delta Force: Black Hawk. The three worst Star Wars games.16.07.2018 in 20:01 HardCoreGamer:

Claim free bonuses, climb the global leaderboard, spin the wheel of fortune and hit the Progressive Jackpot! The excitement of Vegas is now wherever you go.21.07.2018 in 01:35 Luntik:

22 maj 2014 I don't need to be able to buy insurance or double down, like in the real thing. Google image a blackjack table and half of what I'm saying is Live.23.07.2018 in 05:06 Killing_Spree:

€10 Casino Side Games bonus; Players Club; Inträde till "Gifts Palooza Freeroll". Utöver detta finns även en sportsbetting- samt en bingoapp för Android.23.07.2018 in 09:55 DeathWish:

The Moon Palace, Casino Golf & Spa Resort in the Dominican Republic defies any pre-concept you may have by providing you with a vacation destination like.
Total 26 comments.

Wunderdog Sports Picks

comment3 , blackjack progressive betting , bet pain olympics , super paper. games , prop bets for superbowl , online football gambling , todays best bets. nhl betting results , winning a bet , betting line on ncaa , free horse.
... news that overseas sales have helped prop up the online clothing retailer's figures.. The results of yesterday's bank stress test have seen the financial stocks add to this bullish. IG Spread betting and CFD Trading.

Read Review
Click to Play! In company news, Sibanye Gold released operating and financial results for the six months ended 30 June 2018. The main features included.

oneXtwo - betting live horse racing - Info and results

I grunderna ingår således att lotterilagen bygger på ensamrätter. According to this alternative, no proposal is made to open the market for new operators.

Read Review
Click to Play! In addition, gambling organisers shall identify, steer, report on and maintain control over the risks with which their gambling operations are associated.

En framtida spelreglering Statens offentliga utredningar 2008:124 - Riksdagen

Top Dog Slots is all about the latest Slot games by NetEnt & many others. Get a 600 Welcome Package + 60 Free Spins on your 1st 3 deposits.

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

mFortune Casino

Newbies at mFortune get to scoop a free no deposit bonus and 100% match on the first deposit and keep what they win!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Moobile Games

Get a ?545 Welcome Bonus at Moobile Games & enjoy their selection of HD slots!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Big Tease Casino

Big Tease offers an impressive selection of slots and casino games with smashing bonuses: start out with 25 free spins + ?50 free on a deposit of ?10!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

PocketWin

PocketWin offers you generous bonuses: Claim a ?5 no deposit bonus & keep what you win! There are also 50 free spins on select slots & much more!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Dove Slots

Dove slots was created especially for slots fans, with great bonuses: start out with a welcome package worth up to ?600 + 60 free spins!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

Bet365 Casino

Bet365 lets you choose your own welcome bonus, with up to 400 on slots up for grabs! Enjoy their wide selection of games e-wallets accepted!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

All Star Games

All Star Games gives you a huge selection of only the best online slots! Start out with up to ?600 + 60 free spins on your 1st 3 deposits!

Read Review
Click to Play! Terms and conditions apply. See full details on website.

How Does PayPal Compare to Other E-wallets?

  • Skrill This method used to go by the name of Moneybookers, but it has since been rebranded as Skrill. The main drawback of this e-wallet is that it just doesnt feel as secure as PayPal or Neteller, both of which feature more stringent security measures.
  • PayPal When you make lots of online payments outside of casino sites, PayPal is definitely the best choice. On the web, it is the most widely accepted e-wallet in the world. When seeking a single payment method, PayPal is the undisputed choice.